Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av M/K Kvalsund, Meland kommune i Hordaland fylke

M/K Kvalsunds venner klaget på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av fartøyet M/K Kvalsund. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte saken til behandling i Miljøverndepartementet. Riksantikvaren anførte at det i søknaden kom frem at fartøyets tilstand er mye dårligere enn antatt, særlig fordi fartøyet har stått på land uten tildekke i 3 år. I 2007 forliste fartøyet og alt elektrisk anlegg måtte dermed antakelig fornyes. Riksantikvaren anførte videre at grunnet begrenset med tildelingsmidler og det store søkertallet i 2011, har de måtte prioritere strengt mellom tilskuddsøknader. Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

Miljøverndepartementet viser til deres brev av 4.4.2011 vedr klage på Riksantikvarens vedtak av 17.3.2011 om tilskudd til istandsetting av M/K Kvalsund.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 17.3.2011. Klagen tas ikke til følge.

Den 7.11.2008 søkte eier av M/K Kvalsund om status som verneverdig skip. Riksantikvaren vedtok å tilkjenne fartøyet status som verneverdig skip den 1.4.2009. Deretter søkte M/K Kvalsunds venner Riksantikvaren om tilskudd den 15.12.2010. Riksantikvaren avslo søknaden i vedtak datert 17.3.2011 og vedtaket ble påklaget av venneforeningen. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og har oversendt klagen til behandling i Miljøverndepartementet, den 2.5.2011.

Klagers anførsler, jf brev datert 4.4.2011

Klager har i sitt brev av 4.4.2011 ikke anført annet enn at vedtaket til Riksantikvaren påklages. Klager har i brev datert 1.8.2011 kommet med kommentarer til Riksantikvarens oversendelse til Miljøverndepartementet.

Riksantikvarens merknader, jf oversendelse datert 2.5.2011

Riksantikvaren viser til at fartøyet ble overtatt nærmest som vrak av eier, og at restaureringsarbeidet tidlig på 90-tallet var mindre vellykket. Kostnadsoverslaget gjort i 2009 ga en prislapp på kr 2 105 000,- for trearbeid. Videre kommer det frem av søknaden at fartøyets tilstand er mye dårligere enn antatt, særlig siden fartøyet har stått på land uten tildekking i 3 år. I 2007 forliste fartøyet, og alt elektrisk anlegg må dermed antakelig fornyes.

Riksantikvaren påpeker i hovedsak at iht. statsbudsjettet for 2011 er Riksantikvaren blitt tildelt 42 millioner kroner til fartøyvern. Midlene utgjør i underkant av 25 % av den totale søknadssummen. Riksantikvaren har dermed måttet prioritere større prosjekter der de allerede er involvert i restaureringen. Flere av disse prosjektene har pågått i flere år. Videre har noen få nye fartøy fått tilskudd med mindre summer som skal forhindre havari eller sikre fartøyet på land eller under tak.

I denne situasjonen er det ikke mulig å igangsette et nytt prosjekt der totalkostnadene og finansieringen er så vidt usikker som tilfellet er med ”Kvalsund I”. Riksantikvaren oppfordrer søker til å prøve igjen i 2012 med ny kostnadskalkulering og finansieringsplan for hele prosjektet.

Riksantikvaren opprettholder sitt avslag i saken.

Klagers merknader til Riksantikvarens oversendelse, jf brev datert 1.8.2011

Klager anfører at båten har stått tildekket på land utenom deler av det første året, og det har vært spylt sjøvann og salt over båten flere ganger. Det er derfor ikke riktig slik Riksantikvaren legger til grunn at fartøyet har stått utildekket på land i 3 år.

Klager viser til at riktignok forliste fartøyet i 2007, men dette har skjedd med andre fartøy også. Klager viser til at mye av det elektriske anlegget var da ikke ombord.
Klager benekter videre ikke at prosjektet er underfinansiert, men påpeker at saken ikke blir bedre av at M/K Kvalsunds venner ikke mottar støtte i det hele tatt.

Klager presiserer at all opprinnelig demontert innredning er tatt vare på og vil bli satt inn igjen i fartøyet i forbindelse med restaureringsarbeidet. Klager mener mye av det originale fartøyet består og viser blant annet til at søsterskipet M/K Helland har fått tilskudd fra Riksantikvaren.    

Departementets merknader

Miljøverndepartementet viser til at grunnet stor søkermasse og knapphet på tilskuddsmidler, må Riksantikvaren foreta en streng prioritering. Det er flere faktorer som spiller inn når det skal avgjøres hvilke prosjekter som når opp ift fordeling av midler. Fartøy som er avhengig av kritiske tiltak for blant annet å forhindre havari eller lignende, vil for eksempel bli høyt prioritert. 

I gjeldende sak har Riksantikvaren henvist til at restaureringskostnadene trolig vil bli høyere enn det som er oppgitt i søknaden. Dette fordi fartøyets tilstand er dårligere enn antatt. Departementet har ikke grunnlag for å overprøve dette skjønnet. Etter departementets vurdering, må det foreligge en viss forutberegnelighet i prosjektet med realiserbare målsettinger hvor blant annet kostnadsrammen er så klar som mulig. Riksantikvaren har oppfordret søker til å søke igjen i 2012 med ny kostnadskalkulering og finansieringsplan for prosjektet. Departementet slutter seg til Riksantikvarens vurdering og har ikke noe mer å tilføye i denne sammenheng.

Departementet kan videre ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på resultatet i gjeldende sak, jf forvaltningsloven § 41. 

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 17.3.2011.
Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen


Elisabeth Platou (e.f.)
Avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
Rådgiver

Kopi:
Riksantikvaren