Klage på Riksantikvarens vedtak om tilskudd til restaurering av fartøy S/T ”Borgenes”

Stiftelsen Borgenes klaget på Riksantikvarens vedtak om tilskudd til istandsetting av fartøyet S/T Borgenes. I vedtaket ble Stiftelsen innvilget tilskudd på kr 75 000,- til restaurering av fartøyet. Den totale søknadssummen lå på kr 1 306 000,-. Riksantikvaren begrunner sitt vedtak blant annet i at omsøkt tilskudd til ny skorstein, slippsetting og utbedring av undervannsskroget, på nåværende tidspunkt, ikke er kritiske tiltak for bevaring av fartøyet. Tiltakene representerer heller ikke en naturlig prioritering av de forestående reparasjonsarbeidene. Riksantikvaren anførte videre at grunnet begrenset med tildelingsmidler og det store søkertallet i 2011, har de måtte prioritere strengt mellom tilskuddsøknader og tiltak. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak i saken og klagesaken ble sendt over til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

Miljøverndepartementet viser til deres brev av 28.3.2011 vedr klage på Riksantikvarens vedtak av 13.3.2011 om tilskudd til istandsetting av fartøy S/T ”Borgenes”.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 13.3.2011. Klagen tas ikke til følge.

S/T Borgenes fikk i 2004 status som verneverdig fartøy og har i perioden fra 1992 til og med 2011, blitt tildelt til sammen kr 1 274 000,- i tilskudd fra Riksantikvaren. Stiftelsen S/T Borgenes søkte 12.12.2010 om tilskudd på kr 1 306 000,- til restaurering av fartøyet. Riksantikvaren innvilget et tilskudd på kr 75 000,- i vedtak datert 13.3.2011. Vedtaket ble deretter påklaget av stiftelsen. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak i saken og oversendte klagesaken til behandling i Miljøverndepartementet den 16.6.2011. Klager har brev 23.6.2011 kommentert Riksantikvarens oversendelse.

Klagers anførsler, jf brev datert 28.3.2011

Klager anfører at stiftelsen har fått veldig lite tilskudd sett i forhold til søknadssummen på kr 1 306 000,-. Innvilget tilskudd vil bare dekke driftsutgifter som er spesifisert i søknaden. Klager viser videre til at stiftelsen ikke har mottatt kr 15 000,- som ble innvilget som tilskudd for 2010. Generelt har stiftelsen helt siden 2001 ikke fått tilstrekkelig støtte og deres søknader er ikke blitt seriøst behandlet ut fra de signaler som er gitt om at S/T Borgenes er et verneverdig fartøy.

Klager påpeker at med bakgrunn i årets tilskudd, vil det ikke lenger være formålstjenelig og forsvarlig å drive med restaureringsprosjektet. Hele prosjektet vil måtte avsluttes og fartøyet vil måtte sendes til destruksjon. Stiftelsen vil ikke kunne tillate at fartøyet synker ved kai grunnet for lite økonomi til vedlikehold av skrog og overbygg.

Klager viser til hovedmålsettingen i den nye fartøyvernplanen og etterspør svar på om S/T Borgenes er med i den fartøygruppen som det skal satses på i fremtiden. Det vil være et stort tap for fiskerinasjonen og fiskeri/-trålerhistorien i Norge, hvis et så unikt fartøy som S/T Borgenes skulle bli slettet. I så fall vil ansvaret for dette ligge hos Riksantikvaren. 

Klager ber om en ny vurdering av tilskuddets størrelse med bakgrunn i de kostnadsberegningene som ligger til grunn for søknaden. Dette er det minstemål stiftelsen kan akseptere før drifts- og vedlikeholdsavtale inngås. Med bakgrunn i tildelt vernestatus, mener klager at fartøyet må bli prioritert.

Riksantikvarens merknader, jf oversendelse til Miljøverndepartementet datert 16.6.2011

Riksantikvaren påpeker at det vil være en svært ressurskrevende prosess å restaurere skipet og understreker betydningen av en gjennomarbeidet plan for restaureringen. En slik prosjektplan må inneholde en gjennomgang av skipets tilstand med prioriteringsliste for arbeidet med prisoverslag for delprosjektene. Riksantikvaren kan ikke se å ha mottatt en slik plan i saken.

Riksantikvaren viser til klagers søknad for 2011 om tilskudd til ny skorstein og til slippsetting og utbedringer av undervannsskroget. Riksantikvaren kan ikke se at fornying av skorstein vil være et kritisk punkt for bevaring av fartøyet eller at tiltaket representerer en naturlig prioritering av de forestående reparasjonsarbeider. Riksantikvaren påpeker at i forhold til de mest relevante prioriteringene har ikke S/T ”Borgenes” sertifikat, beslaglegger ikke slipplass og nærmer seg ikke fullføring. Videre var fartøyet på land for bare to år siden for sikring av undervannsskrog. I lys av årets øvrige utfordringer har Riksantikvaren ikke funnet å kunne prioritere alle tiltakene i søknaden.

Riksantikvaren påpeker at det har vært en rekordstor søkermasse i 2011 med stor utfordring å prioritere mellom søkere. Riksantikvaren har måttet prioritere svært strengt mellom flere fartøyvernsaker, en rekke større og krevende prosjekter samt hensynet til å holde operative fartøy i drift. Riksantikvaren har også lagt vekt på at en del fartøy med sertifikat ikke må miste disse, da dette samtidig medfører tap av inntekter til vedlikehold samt formidlingsmuligheter. Det er også en kostbar og omstendelig prosess å re-sertifisere et fartøy dersom sertifikatet først er inndratt.

Riksantikvaren opprettholder sitt vedtak om avslag i saken.

Klagers kommentarer til oversendelsen, jf brev datert 23.6.2011

Klager viser til at begrunnelsen og omstendighetene rundt tidligere gitt tilskudd ikke er riktig beskrevet og fremstilt av Riksantikvaren i oversendelsesbrevet til Miljøverndepartementet. I denne sammenheng går klager igjennom tilskuddene fra 1992 til og med 2011.

Klager viser til at Møre og Romsdal er et av de fylkene som har minst antall vernede fartøy i følge statistikken i den nye verneplanen for fartøy. Med de prioriteringene som Riksantikvaren legger opp til i tildelingene, harmonerer dette dårlig i forhold til verneplanens intensjon.

Klager anfører at jo flere år som går uten større tilskudd til restaurering, desto større midler må til for restaureringen. Med tilskudd i den størrelsesorden som allerede er tildelt, vil ikke stiftelsen greie å holde tritt med forfallet.

Klager påpeker at behovet for ny skorstein og for slippsetting av fartøyet er et reelt behov og et krav med tanke på sikkerhet for å kunne arbeide i trygge omgivelser. Tiltakene er også viktig med hensyn til forsikringsselskapet som krever sjødyktighet og flyteevne. Klager viser i denne sammenheng til sin søknad med gjennomgående begrunnelse for behovet for ny skorstein og for slippsetting av fartøyet.
 
Klager viser til at tilbakekalt beløp på 1,5 millioner kroner fra restaureringen av
M/S Hamen, som har mistet sin vernestatus, må bli overført til andre fartøy. I denne sammenheng ber klager om at S/T Borgenes blir høyest prioritert når det gjelder eventuell overføring av disse midlene.

Departementets merknader

Miljøverndepartementet vil innledningsvis vise til Riksantikvarens brev datert 15.7.2011 hvor det bekreftes at innvilget beløp på kr 15 000,- for 2010, utbetales klagers konto. Forholdet anses dermed for å være avklart.

Departementet viser til at Riksantikvaren gjennom Statsbudsjettet for 2011 er blitt tildelt 42 millioner kroner til fartøyvern. Midlene utgjør i underkant av 25 % av den totale søknadssummen, noe som innebærer at Riksantikvaren må foreta strenge prioriteringer. I den sammenheng er det flere faktorer som spiller inn når det skal avgjøres hvilke prosjekter som når opp ift fordeling av midler. Større pågående prosjekter hvor Riksantikvaren allerede er involvert vil oftest bli prioritert. Det samme gjelder fartøy som er avhengig kritiske tiltak for blant annet å kunne forhindre havari eller lignende. Samtidig må Riksantikvaren prioritere mellom ulike tiltak innenfor samme prosjekt. Det at fartøyet er tildelt vernestatus av Riksantikvaren, innebærer ikke at man har krav på tilskudd.

I gjeldende sak har Riksantikvaren til tross for stramt budsjett og strenge prioriteringer innvilget tilskudd på kr 75 000,- for inneværende år til S/T Borgenes.  Etter departementets vurdering har Riksantikvaren gjort en nøye vurdering av de omsøkte tiltak i saken. Departementet har ikke grunnlag for å overprøve Riksantikvarens skjønnsmessige vurdering i denne sammenheng. Samtidig viser departementet til at Riksantikvaren inviterer stiftelsen til en konstruktiv dialog om den videre fremdriften og prioriteringsrekkefølgen av tiltak i istandsettingsarbeidene.
 
Departementet kan videre ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil som kan ha virket bestemmende inn på vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter, ikke funnet å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 13.3.2011.

Klagen tas ikke til følge.


Med hilsen


Elisabeth Platou
Avdelingsdirektør (e.f.)

Zubair Ali Syed
Rådgiver

Kopi:
Riksantikvaren