Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet Skreien 1

Fartøyet Skreien 1 fra 1892 har vært under restaurering siden år 2000. Totalt har Riksantikvaren bidratt med 7.9 millioner kroner til vern og restaurering av skipet. I januar 2013 søkte Freddy Larsen om kr. 200.000,- av Riksantikvaren for å dekke kostnadene til gjenværende restaureringstiltak. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren fordi de har lite midler til rådighet i forhold til en stor søknadsmasse i år. Riksantikvaren har derfor måtte prioritere strengt mellom de omsøkte prosjektene. Vedtaket om avslag ble påklaget av søker. Miljøverndepartementet kunne ikke se grunn til å overprøve Riksantikvarens prioriteringer og opprettholdt vedtaket om avslag i saken.

Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet Skreien 1     

Miljøverndepartementet viser til ditt brev av 19.5.2013 med klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet Skreien 1.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 26.4.2013.

Klagen tas ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Fartøyet ”Skreien 1” fra 1892 har vært under restaurering siden januar 2000. Totalt har Riksantikvaren siden 1984 bidratt med til sammen kr 7.957.500,- til vern og restaurering av skipet. 

Den 10.1.2013 søkte Freddy Larsen om kr 200.000,- til restaurering av fartøyet. Beløpet skulle dekke gjenværende restaureringstiltak. Riksantikvaren avslo søknaden i vedtak av 26.4.2013. Avslaget er begrunnet med at Riksantikvaren har måttet foreta en streng prioritering grunnet lite midler sett i forhold til en stor søkermasse for året 2013. Vedtaket ble påklaget av søker i brev av 19.5.2013. Klagen er sendt innenfor fristen etter forvaltningsloven § 29. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak om avslag og sendte klagen til behandling i Miljøverndepartementet den 25.6.2013.

Klagers anførsler, jf brev av 19.5.2013

Klager viser til at restaureringsarbeidene med Skreien har pågått i 13 år og det trengs

kr 200.000,- for å fullføre prosjektet. Riksantikvaren har bidratt med rundt 8 millioner kroner i prosjektet. Meningen har hele tiden vært å få skuta sjøklar og under seil slik at allmennheten kan få gleden av den. Klager har fått henvendelser fra ulike aktører som ønsker å bruke skuta noe som ikke lar seg gjøre inntil restaureringen er ferdig.

Klager viser videre til at Riksantikvaren i sin ”Orientering om fordeling av tilskudd fra Statsbudsjettet Kap. 1429 post 74 for 2013” blant annet skriver at ”det er videre lagt vekt på å sluttføre og støtte opp under prosjekt med god fremdrift”. Videre står det at igangværende prosjekter blir prioritert. Eiers egeninnsats skal også vektlegges i vurderingen. Til det siste påpeker klager at eieren av fartøyet har nedlagt en betydelig egeninnsats. I tillegg til betydelig egeninnsats har flere støttegivere bidratt økonomisk i prosjektet.

I 2012 ble det innvilget et tilsagn på kr 450.000,- til Skeien. Søknadsbeløpet utgjorde kr 550.000,-. I tilsagnsbrevet skrev Riksantikvaren at de etter tilsagnet anså prosjektet som avsluttet. Klager viser til at med kr 100.000,- mindre enn det som var nødvendig for en ferdigstillelse, var det ikke mulig å avslutte prosjektet. Etter kontakt med Riksantikvaren ble klager bedt om å søke på nytt i år. Avslutningsvis viser klager til at han og andre sitter med utestående fordringer til nødvendig vedlikehold som vanligvis ble dekket av tilsagnsmidlene fra Riksantikvaren.

Riksantikvarens vurdering, jf saksfremlegg av 25.6.2013

I 2012 søkte klager om kr 550.000 til ferdigstillelse av båten. Riksantikvaren innvilget

kr 450.000 hvorav kr 85.000,- skulle gå til å dekke kostnader til ishud på fartøyet. Etter et møte med Norsk Kulturminnefond i november 2012 ble det avklart at fondet ville dekke kostnader til ishud på båten. Riksantikvaren åpnet derfor for en omdisponering av det allerede innvilgede tilskuddet for 2012 til andre nødvendige tiltak på båten. Fondet innvilget ytterligere et tilskudd på kr 70.000,- til ishud i 2013. Til sammen har klager dermed fått kr 520.000,- fra Riksantikvaren og fondet. Riksantikvaren mener på dette grunnlag at klager burde ha kunnet ferdigstille båten med de midler de hadde til rådighet i 2012 og 2013.

Miljøverndepartementets merknader

Miljøverndepartementet viser til at avslaget i saken er i hovedsak begrunnet i at Riksantikvaren på grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjenglige tilskuddsmidler, nødvendigvis må foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene. Miljøverndepartementet har ikke merknader til den prioriteringen og den skjønnsutøvelsen som Riksantikvaren har foretatt.

Departementet kan heller ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 26.4.2013.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver

Kopi til:
Riksantikvaren
Postboks 8196 Dep
0034 OSLO