Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet M/S Bera, tidligere telegrafverkets reisende båt "Tele4", Aure kommune i Møre og Romsdal fylke

M/S Bera var opprinnelig telegrafverkets M/S Tele 4, bygd i 1937. I 2013 søkte eieren av båten om tilskudd til å dekke utgifter for reparasjon og kontroll av båten slik at den kunne sjøsettes. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren fordi de har lite midler til rådighet i forhold til en stor søknadsmasse i år. Riksantikvaren har derfor måtte prioritere strengt mellom de omsøkte prosjektene. Vedtaket om avslag ble påklaget av søker. Departementet kunne ikke se grunn til å overprøve Riksantikvarens prioriteringer og opprettholdet vedtaket om avslag i saken.

Miljøverndepartementet viser til ditt brev av 28.3.2013 med klage på avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av fartøyet M/S Bera.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 12.3.2013.

Klagen tas ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Den 8.1.2013 søkte Jan Ulrik Hoff om kr 750.000,- i tilskudd til restaurering av fartøyet M/S Bera. Restaureringen skal muliggjøre sjøsetting av båten fra slipp. Riksantikvaren avslo søknaden i vedtak av 12.3.2013. Avslaget er begrunnet med at Riksantikvaren har måttet foreta en streng prioritering grunnet begrenset med midler til disposisjon i forhold til en stor søknadsmasse for året 2013. Vedtaket ble påklaget av søker i brev av 28.3.2013. Klagen er sendt innenfor fristen etter forvaltningsloven § 29. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak om avslag og sendte klagen til behandling i Miljøverndepartementet den 31.5.2013.

Klagers anførsler, jf brev 28.3.2013

Klager viser til at sjøsetting av båten er svært viktig for å forhindre at den tørker ut og, som følge av dette, sprekker. Pr i dag blir båten spylt med sjøvann men dette er ikke godt nok over en lengre periode.  Båten ønskes sjøsatt til høsten etter oppsikring, nating, bunnsmøring og sjekking av bunnbolter.

Riksantikvarens vurdering, jf saksfremlegg av 31.5.2013

Riksantikvaren viser til at de har mottatt søknad om midler til M/S Bera de siste tre årene, men fartøyet har fått avslag hvert år. Søknaden for 2013 inneholdt ikke finansieringsplan, fremdriftsplan eller plan for bruk av fartøyet etter ferdigstillelse.

Midlene som Riksantikvaren har til rådighet til fartøy nåværende år er ikke tilstrekkelig til å dekke alle relevante prosjekter og tiltak. Riksantikvaren må derfor foreta ytterligere prioriteringer enn de som er lagt til grunn i Prop. 1S for Statsbudsjettet 2013. Flere fartøy som oppfyller kriteriene for tilskudd og/eller faller inn under Riksantikvarens prioriteringer vil derfor måtte få avslag.

Etter en ny vurdering har Riksantikvaren ikke funnet grunnlag for å omgjøre sitt vedtak.

Miljøverndepartementets merknader

Miljøverndepartementet viser til at avslaget i saken i hovedsak er begrunnet i at Riksantikvaren på grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjenglige tilskuddsmidler må foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene. Miljøverndepartementet har ikke merknader til de prioriteringer og den skjønnsutøvelsen som Riksantikvaren har foretatt i saken. 

Departementet kan heller ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 12.3.2013.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver 

Kopi til:
Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034

OSLO