Avgjørelse i klagesak vedrørende vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering og istandsetting av MK Toma

MK Toma er en fiskekrysser som opprinnelige ble bygd ved Bremsnes båtbryggeri i 1972 på Averøy i Møre og Romsdal. Båten har siden 2005 vært under restaurering. Eier av båten søkte Riksantikvaren om tilskudd til gjenværende restaureringstiltak på båten. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at Riksantikvaren har måttet prioritere strengt mellom søknader da midler til fordeling dekker ca. 33 % av totalbeløpet for søknadsmassen i 2014. Flere fartøy har derfor, til tross for at de oppfyller kriteriene for tilskudd, likevel fått avslag. Avslaget ble påklaget av søker. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Riksantikvarens skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt vedtaket om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev datert 2.2.2014 med klage på Riksantikvarens vedtak av 27.1.2014, der det ikke gis tilskudd til restaurering og istandsetting av fartøyet MK Toma.

Klima og miljødepartementet har gjennomgått alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 27.1.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

MK Toma er en fiskekrysser som opprinnelig ble bygd ved Bremsnes båtbyggeri i 1972 på Averøya, Møre og Romsdal. Båten har siden 2005 vært under restaurering og har tidligere mottatt kr 430.000,- fra Norsk Kulturminnefond.

Reidar Berge som er eier av båten, søkte den 25.12.2013 om tilskudd til avsluttende restaureringsarbeider på kr 175.000,- som ble avslått av Riksantikvaren i vedtak av 27.1.2014. Vedtaket ble påklaget av søker (heretter kalt klager) i brev av 2.2.2014. Riksantikvaren har opprettholdt sitt vedtak og oversendt klagen til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling den 20.3.2014. Klager har ikke kommentert Riksantikvarens oversendelsesbrev.

Klagers anførsler, jf. brev av 2.2.2014

Klager viser til at han har brukt private midler med 1,8 millioner kroner på båten i tillegg til 8 år med frivillig arbeid. Båten er nesten ferdigstilt og det gjenstår nå kun mindre arbeider. Han forstår at Riksantikvaren har en svært vanskelig oppgave med å fordele midler med de gitte rammene som de har til rådighet. Likevel var det Riksantikvaren selv som oppfordret ham i fjorårets avslag om å søke tilskudd for året 2014.   

Riksantikvarens merknader jf. saksfremlegg av 20.3.2014

Avslaget er begrunnet med at Riksantikvaren har måttet prioritere strengt mellom søknader da midler til fordeling dekker ca. 35 % av totalebeløpet for søknadsmassen i 2014. Flere fartøy har derfor, til tross for at de oppfyller kriteriene for tilskudd, likevel fått avslag. I saksfremlegget har Riksantikvaren også lagt til grunn at MK Toma ikke oppfyller flere tilleggskriterier for å få tilskudd. Fartøyet har dermed i konkurranse med andre prosjekter ikke blitt prioritert i år.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I brev med vedtak om avslag datert 27.1.2014 oppgir Riksantikvaren hovedkriteriene og prioriteringene som ligger til grunn for tildeling av tilskudd i 2014. Det vises også til at søkermassen er stor i forhold til tilgjenglige tilskuddsmidler, og at dette fører til at flere fartøy som oppfyller kriteriene og prioriteringene likevel vil måtte få avslag. Begrunnelsen for avslaget blir imidlertid først spesifisert i saksframlegget til Klima- og miljødepartementet datert 20.3.2014 der Riksantikvaren oppgir hvilke tilleggskriterier klager ikke oppfyller. Klima- og miljødepartementet viser til at et enkeltvedtak skal begrunnes og at forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes, jf. forvaltningsloven (fvl) § 24 første ledd. Til tross for dette legger departementet til grunn at Riksantikvaren, på grunn av knappe midler, ikke ville prioritert annerledes. Etter departementets vurdering er dette derfor en feil som ikke har hatt innvirkning på utfallet i saken jf. fvl § 41.

Departementet viser til at Riksantikvaren nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene i forhold til tilgjenglige tilskuddsmidler. Begrunnelsen for avslaget er basert på faglige vurderinger som Riksantikvaren har tillagt vekt, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan har vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. fvl § 41.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 27.1.2014.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver 

Kopi til:          

Riksantikvaren   Postboks 8196 Dep   0034   OSLO