Klage – avslag på begjæring om innsyn – Kongevegen, Hundorp

Klima- og miljødepartement opprettholder Riksantikvarens avslag om ikke å gi innsyn i anmeldelsen for brudd på kulturminneloven. Meroffentlighet er vurdert, men hensynet til en forsvarlig etterforskning må veie tyngre enn hensynet til innsyn. Avgjørelsen om avslag på begjæring om innsyn anses som en prosessledende avgjørelse og ikke et enkeltvedtak som gir partsrettigheter etter forvaltningsloven. For å kunne nekte innsyn, er det ikke et krav at det faktisk har skjedd et lovbrudd, noe etterforskningen skal avklare.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage i e-post av 19.7.2014 på Riksantikvarens avslag når det gjelder begjæring om innsyn i anmeldelse for brudd på kulturminneloven § 3 første ledd. Begjæringen gjelder dokumenter vedrørende Kongevegen i Hundorp: 14/01443-1 og 14/01443-2. 

Riksantikvaren har vurdert klagen og oversendt den til behandling i departementet, jf brev av 28.7.2014. Riksantikvaren har opprettholdt avslaget. Departementet viser til vårt brev av 7.8.2014 med foreløpig svar hvor De er gitt anledning til å kommentere Riksantikvarens oversendelsesbrev. Brevet er kommentert i Deres e-post av 19.8.2014.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet opprettholder Riksantikvarens avslag om ikke å gi innsyn i dokument nr. 14/01443-1 og 14/01443-2, jf offentlighetsloven § 24 annet ledd, annet punktum. Departementet har vurdert meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11, men har kommet til at hensynet til en forsvarlig etterforskning må veie tyngre enn hensynet til innsyn. Departementet har imidlertid, etter å ha konferert med politiet, kommet til at De vil kunne be om ny vurdering av innsynsbegjæringen etter at politiet har gjennomført befaring på eiendommen. 

Deres merknader  

De har i e-post av 19.7.2014 påklaget avslaget og viser til at De som anmeldt er rettspart i saken. I e-post av 10.8.2014 viser De til at i medhold av forvaltningsloven § 18 har en som er part i saken innsynsrett, og at dette må vurderes ved departementets behandling av klagen. I e-post av 19.8.2014 viser De til at offentlighetsloven setter visse krav til dokumenter som unntas etter offentlighetsloven § 24 annet ledd, annet punktum. De uttaler at dokumentet faktisk må omhandle handlinger som strider mot formell lov eller forskrift og viser til veileder til offentlighetsloven utarbeidet av Justisdepartementet. De viser også til at offentlighetsloven § 24 har en regel som sier at det kan gjøres unntak fra innsyn inntil saken er avgjort, og viser til at det er viktig at saken blir formelt avsluttet.  

De ber om ny vurdering av avslaget. Hvis det opprettholdes ber De om en utvidet begrunnelse, jf offentlighetsloven § 31 annet ledd. 

Riksantikvarens merknader

Riksantikvaren har vurdert klagen og opprettholder avslaget, jf offentlighetsloven § 24, annet ledd, annet punktum. Riksantikvaren har også vurdert meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11, men har kommet til at hensynet til en forsvarlig etterforskning av lovbruddet veier tyngre enn ønsket om innsyn. 

Departementets merknader

Til Deres anførsel om at De som part etter forvaltningsloven § 18 har krav på innsyn, skal departementet bemerke at avgjørelsen om avslag på begjæring om innsyn anses som en prosessledende avgjørelse og ikke et enkeltvedtak som gir partsrettigheter etter forvaltningsloven.

De anfører videre at dokumenter De ber om innsyn i faktisk må omhandle handlinger som strider mot formell lov eller forskrift for at de skal kunne unntas offentlighet. Departementet mener at de aktuelle dokumentene dreier seg om brudd på formell lov, jf kulturminneloven § 3 første ledd, samt omhandler forhold og dokumentasjon knyttet til hendelsen. For å kunne nekte innsyn etter offentlighetsloven § 24, er det imidlertid ikke et krav at det faktisk har skjedd et lovbrudd. Dette er nettopp noe som etterforskningen skal avklare.

De ber om utvidet begrunnelse for avslaget og viser til offentlighetsloven § 31 annet ledd. Denne regelen gjelder når man i første omgang henvender seg til det offentlige og begjærer innsyn. Dersom man får et avslag som kun inneholder hjemmelshenvisningen, noe som er lovens system, vil man innen tre uker kunne be om en nærmere begrunnelse for avslaget. I departementets klagebehandling skal avgjørelsen naturligvis også inneholde en nærmere begrunnelse for avslaget.   

Departementet viser også til at vi etter å ha konferert med politiet, har kommet til at De vil kunne be om ny vurdering av innsyn i de aktuelle dokumentene etter at politiet har gjennomført befaring på eiendommen. Dersom det er tilfelle ber vi Dem om å henvende Dem til Riksantikvaren. Inntil videre opprettholdes avslaget.

Konklusjon

Klima- og miljødepartement opprettholder Riksantikvarens avslag i brev av 17.7.2014 om at anmeldelsen er unntatt etter offentlighetsloven § 24 annet ledd, annet punktum og at hensynet til en forsvarlig etterforskning av lovbruddet ikke gir grunnlag for meroffentlighet, jf offentlighetsloven § 11.  Departementet har imidlertid kommet til at De kan be om en fornyet vurdering av innsynsbegjæringen etter at befaringen er avholdt.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Ragnhild Guribye
seniorrådgiver

Kopi til:
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO