Klage fra stiftelsen Nordnorsk fartøyvernsenter på avslag på søknaden om tilskudd fra statsbudsjettet 2015 til fartøyet Fuglø

Søknaden ble avslått av Riksantikvaren etter at direktoratet hadde gått gjennom alle årets søknader og prioritert dem. Tilskuddsmidlene på Riksantikvarens budsjett kapittel 1429, post 74 for 2015 dekker bare rundt 32 prosent av behovet som kommer til uttrykk i søknadene direktoratet har mottatt. Riksantikvaren har derfor måttet prioritere hardt, og søknaden om penger til arbeidet med å restaurere Fuglø ble avslått. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

Avgjørelse i klagesak – avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet 2015 kapittel 1429 post 74

Klima- og miljødepartementet viser til brevet datert 13. mai 2015 med klage på Riksantikvarens vedtak av 14. april 2015 om å avslå søknaden om tilskudd til M/K Fuglø – LGBK.

Klima- og miljødepartementet har gjennomgått alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 14. april i år. Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

M/K Fuglø ble bygd som en seiljakt i 1876 og rigget ned til motorjakt i 1930-åra. I siste del av 1950-år ble skroget bygd om med kutterhekk. I dag er Fuglø én av svært få gjenværende motorjakter, ved siden av Norden og Anne Bro.

Arbeidet med å restaurere Fuglø har vist seg å være svært omfattende. Kostnadene er mer enn doblet etter de første, detaljerte overslagene fra 2007. Riksantikvaren har støttet arbeidet siden 2005 og har totalt bevilget over 20 millioner kroner til fartøyet.

Tilskuddsmidlene på Riksantikvarens budsjett, post 74 for 2015, dekker bare rundt 32 prosent av behovet som kommer til uttrykk i søknadene Riksantikvaren har mottatt for inneværende år. Det fører til at Riksantikvaren har vært nødt til å prioritere hardt, og søknaden om penger til arbeidet med å restaurere Fuglø ble avslått.

Klagerens anførsler i brevet datert 13. mai i år

Klageren mener at Riksantikvarens vedtak må gjøres om fordi:

A. Klageren mener tidligere å ha blitt forespeilet at Fuglø skulle bli prioritert helt til det var ferdig restaurert. Klageren oppfatter at Riksantikvaren vanligvis opprettholder kontinuitet i pågående prosjekt ved Nordnorsk fartøyvernsenter.

B. Fordi Nordnorsk fartøyvernsenter ikke ble varslet på forhånd om at de kunne komme til å få avslag på søknaden, har det satt senteret i en vanskelig økonomisk situasjon. Senteret mener å ha gitt tydelige signal om kapasiteten for 2015. Årets tildelinger utgjør et absolutt minimum for hva senteret trenger for å sikre driften for 2015.

C. Subsidiært ber Nordnorsk fartøyvernsenter om et tilskudd på 540 881 kroner for 2015, noe som vil dekke senterets arbeid på Fuglø så langt i år.

Riksantikvarens merknader, jf. brevet datert 20. mai 2015

Riksantikvaren avviser klagerens påstander og hevder, til punkt A, at fartøyvernsenteret, som representant for den profesjonelle delen av fartøyvernet, skal ha fått informasjon om at Riksantikvaren ikke har anledning til å binde seg økonomisk ut over tilskuddene som gis for ett år av gangen, i tillegg til en avgrenset sum i forhåndstilsagnet for året etter. Riksantikvaren viser til at klageren heller ikke hevder å ha mottatt noen garantier, ut over det som framgår av tildelingsbrevene.

Til punkt B framholder Riksantikvaren at direktoratet må kunne gå ut fra at Nordnorsk fartøyvernsenter er kjent med hovedtrekkene i tildelingsprosessen. Før Riksantikvaren kan ha noen formening om resultatet av årets tildelinger, må direktoratet ha mottatt og behandlet alle søknadene. Først når søknadsbehandlingen er ferdig, kan direktoratet skrive til søkerne og orientere om resultatet. Klageren fikk melding om resultatet av behandlingen på lik linje med de andre søkerne. Riksantikvaren legger til grunn at fartøyvernsenteret har gjort seg kjent med denne prosessen.

Riksantikvaren finner ikke grunn til å omgjøre avslaget på søknaden og har sendt saken til Klima- og miljødepartementet. Klageren har ikke kommentert Riksantikvarens oversendelsesbrev.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I avslagsbrevet datert 14. april i år oppgir Riksantikvaren hovedkriteriene og prioriteringene som ligger til grunn for tildelingen av tilskudd for 2015. Direktoratet viser til at søkermengden var stor og at det ikke kunne bidra med tilskudd til Fuglø i år. Samtidig har Riksantikvaren gitt fartøyvernsenteret et forhåndstilsagn for 2016 på inntil 350 000 kroner fra kapittel 1429, post 74, til å dekke kostnader i forbindelse med produksjon av lydpotte til maskin.

Riksantikvaren har lagt ved avslaget en orientering om fordelingen av tilskudd fra statsbudsjettet 2015, kapittel 1429, post 74. Der skriver direktoratet at det kom inn søknader fra 149 fartøy på totalt 190 millioner kroner for 2015. Riksantikvarens budsjett for 2015 og muligheten for å gi forhåndstilsagn for 2016 dekker bare rundt 32 prosent av beløpet det ble søkt om tilskudd til. Det har ført til at Riksantikvaren har måttet avslå søknader om tilskudd til fartøy som oppfyller kriteriene for tilskudd eller som faller inn under Riksantikvarens prioriteringer.

Klima- og miljødepartementet viser til at Riksantikvaren nødvendigvis må prioritere strengt mellom prosjektene det er søkt om støtte til. Begrunnelsen for avslaget til Fuglø er basert på faglige vurderinger som direktoratet har lagt vekt på, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eler feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en helhetsvurdering, ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 14. april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)

avdelingsdirektør

Marianne Moltke-Hansen

seniorrådgiver