Behandling av klage på Riksantikvarens vedtak: LDSV Fix – søknad om tilskudd fra statsbusdsjettet 2016 kap 1429 post 74

Stiftelsen Fix søkte Riksantikvaren om tilskudd til å tilbakebetale lån som er brukt til istandsetting. Stiftelsen oppfatter at den fikk lovnad om dette da de tok opp lånet. Riksantikvaren har ikke mulighet for å forskuttere bevilgninger utover allerede mottatte budsjettrammer. Riksantikvarens epost fra 19. mars 2014 gir klager rett til å søke, men inneholder ikke lovnader om tilsagn. Klima- og miljødepartementet kan derfor ikke gi klager medhold i sitt krav.

Klima- og miljødepartementet viser til deres brev av 15. mars 2016 med klage på Riksantikvarens vedtak av 23. februar 2016, med vedtak om tilskudd på kr 352 434 til LDVS "Fix".

Klima- og miljødepartementet har gjennomgått alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 23. februar 2016.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

«Fix» ble sjøsatt ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1891 og er mest trolig et av de siste flytende fartøy fra samme verft. «Fix» er et kulturminne med bånd til siste verdenskrig, som deltager i Operasjon Polar Bear, en motstandsaksjon gjennomført 8. februar 1945.

«Fix» drives i dag av Stiftelsen Slepebåten Fix, som har som formål å søke å bevare og øke interessen for eldre bevaringsverdige fartøy. Restaureringen av «Fix» har vært et omfattende prosjekt og Riksantikvaren har støttet prosjektet økonomisk siden 2009. Fartøyet ble ved vedtaket 23. februar i år innvilget kr.352 434, - til ferdigstillelse av restaureringsarbeidene. Det omsøkte beløpet var på 2 075 000.. Til sammen, inklusive tilskudd for 2016, har «Fix » i perioden fra 2009 og fram til i dag mottatt kr. 4 802 434, - i tilskudd fra Riksantikvaren.

Tilskuddsmidlene over post 74 er begrensede. Det medfører at en rekke fartøy som tilfredsstilte hovedkriteriene i Proposisjonen til Stortinget 2015 - 2016 likevel ikke fikk tilskudd. Riksantikvaren måtte derfor foreta en ytterligere prioritering, noe som medførte at blant andre«Fix» ikke fullt ut ble møtt med tilskudd til finansiering av tidligere arbeider.

Klagers anførsler, jf. brev av 15. mars 2016

Klager mener at Riksantikvarens vedtak må gjøres om og tilskuddets størrelse økes. Dette er begrunnet med at stiftelsen hadde fått forskuttert kr 1 450 000 fra Stiftelsen Inge Stensland i tiltro til at lånet ville bli dekket gjennom tilskudd fra Riksantikvaren. Dette bygger på en epost Riksantikvaren hadde sendt klager 19. mars 2014.

Riksantikvarens opplysning om at det kan søkes tilskudd i etterkant for arbeider finansiert ved låneopptak, forplikter direktoratet til å tildele tilskudd til nedbetaling av lånet i 2016.

Riksantikvarens behandling av klagen, jf. brev av 19. mai 2016

Riksantikvaren vurderte klagen både opp mot tildelingskriteriene og de øvrige merknadene som fremkom i klagen.

Riksantikvaren mottok søknader fra 169 fartøy på om lag kr. 308 millioner for inneværende år. Riksantikvaren sitt budsjett for 2016 dekker om lag 30 % av den samlete søknadssummen. Til fordeling var det kr.101 883 000, - til fartøyvern og grunntilskudd til Norsk Forening for Fartøyvern.

Hovedkriteriene for tildelingen er nedfelt i Proposisjon til Stortinget 2015 - 2016 s.135. Her fremgår det at følgende forhold vil bli vektlagt ved fordelingen av tilskudd til sikring – og restaureringstiltak innen fartøyvernet:

 • allmenn interesse
 • offentlig tilgjengelighet
 • økonomisk gjennomføringsvilje og evne
 • potensial for lokalt engasjement
 • unike opplevelses og formidlingsverdier knyttet til fartøyet.
 • tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall
 • fartøy som det finnes få av
 • tiltakene skal gjennomføres etter antikvariske retningslinjer og i samsvar med eventuelle andre retningslinjer fra Riksantikvaren.

Innenfor tildelingskriteriene fra Klima - og miljødepartementet har Riksantikvaren gjort ytterligere prioriteringer som kommer fram av listen under.

 1. Fredete fartøy
 2. Tilskudd til større fartøy som står i fare for å miste sertifikater uten utbedringer. Flere har pålegg fra Sjøfartsdirektoratet som vil medføre relativt store kostnader.
 3. Videreføre / fullføre igangsatte prosjekter.
 4. Få fartøy av slipp og/eller ut av dokk.
 5. Rimelig geografisk fordeling.

Klager oppfyller alle hovedkriterier for å få tilskudd. Når det gjelder tilleggskriteriene har Riksantikvaren gjort følgende vurdering:

 1. «Fix» er ikke et fredet fartøy.
 2. «Fix» regnes ikke som et større fartøy, det har ikke vært i drift siden 1998 og det står ikke i fare for å miste sertifikater.
 3. Riksantikvaren har ved årets tilskudds fordeling tilkjent «Fix» kr. 352 434, - i tilskudd til ferdigstillelse av restaurering.
 4. «Fix» legger ikke beslag på dokk eller slipp.
 5. Sett under ett mener Riksantikvaren at fordelingen fra post 74 for 2016 har en rimelig geografisk fordeling. Årets fordeling må også sees i sammenheng med fordelingene i 3 foregående år, da tyngre prosjekt kan medføre at det ikke alltid er mulig å få til en rimelig geografisk fordeling innenfor det enkelte budsjettåret.

Riksantikvarens vurdering av klagen i brev av 07.06.16

Klager mottok i 2016 tilskudd til ferdigstillelse av arbeider, men ikke tilskudd til nedbetaling av lån. Klager mener at de gjennom e-post fra Riksantikvaren av 19.03.2014 er forespeilet en årlig tildeling av tilskudd til en slik nedbetaling. På bakgrunn av dette har de valgt å klage på Riksantikvarens vedtak.

I den omtalte eposten skriver Riksantikvaren : «Riksantikvaren har ikke anledning til å fremsette konkrete lovnader nå, da dette vil medføre et forsøk på å binde opp Stortingets behandling av kommende års budsjett. Imidlertid har vi anledning til å tillate at dersom et arbeid blir finansiert gjennom låneopptak og utført før neste søknadsbehandling kan en likevel søke om tilskudd til dette.»

Riksantikvaren har, før Stortinget behandler kommende års budsjett, ikke anledning til å komme med lovnader om tilskudd. Videre har Riksantikvaren en praksis som sier at om ikke annet er avtalt, kan det ikke søkes til skudd til tiltak som tidligere er utført eller er utført før søknadsbehandling. Riksantikvaren mener det kommer tydelig fram av overnevnte e-post at den gir tillatelse til at det kan søkes om tilskudd til dekking av lån, men at det ikke gis garantier om tilskudd av spesifikk størrelse eller innenfor spesifikt tidsrom. Riksantikvaren kan ikke se å ha forpliktet seg til at klager skulle motta tilskudd til nedbetaling av lån i 2016. Riksantikvaren kan med sitt vedtak om tilskudd til «Fix» i 2016 heller ikke se at intensjonene om oppfølging av fartøyet «Fix» er brutt eller uoppfylt.

Klagers merknader til oversendelsen, 7. juni 2016

Klager viser til klagen og ber om at støtten økes slik at de kan dekke låne på 1.450.000,- som er tatt opp hos Inge Steenslands stiftelse. Klager referer til Riksantikvarens epost av 19. mars 2014 og hevder at de og Inge Steenslands stiftelse tolket eposten som en forsikring om at de ville motta midler til å dekke opp lånet. Klager beskriver også de uheldige konsekvensen avslaget får for Stiftelsen "Fix".

Klima- og miljødepartementets merknader

Riksantikvaren har ikke mulighet for å forskuttere bevilgninger utover allerede mottatte budsjettrammer. Riksantikvarens epost fra 19. mars 2014 gir klager rett til å søke, men inneholder ikke lovnader om tilsagn. Klima- og miljødepartementet kan derfor ikke gi klager medhold i sitt krav.

Vi vil allikevel påpeke at Riksantikvaren i sin håndtering av saken kunne valgt mer nøytrale formuleringer enn blant annet: "Når Riksantikvaren går inn i et prosjekt av dette omfanget er det med intensjon om å se det fullført."

Departementet oppfatter samtidig at Riksantikvarens vilkår for å søke om tilskudd for arbeidene som ble utført ved låneopptak i 2014 fortsatt er gyldige og at klager har mulighet til å søke om støtte for å nedbetale gjelden. Dette kan dog ikke oppfattes som noe forhåndstilsagn om at en slik søknad blir innvilget.

Klima- og miljødepartementet legger vekt på at Riksantikvaren nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler innenfor det enkelte budsjettår. Begrunnelsen for den støtten som ble gitt er basert på de føringene og prioriteringene Riksantikvaren har lagt til grunn for tildelingen, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved rettsanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
seniorrådgiver

 Kopi til:

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034

OSLO