Klage på Riksantikvarens avslag om innsyn i anmeldelse

Riksantikvaren avslo krav om innsyn i anmeldelse og begrunnet avslaget med hjemmel i offentleglova § 24 andre ledd andre punktum. Merinnsyn etter offentleglova § 11 ble vurdert. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til NRK Hedmark og Opplands klage av 4. oktober 2017 på Riksantikvarens vedtak av 3. oktober 2017 om avslag på innsyn i anmeldelse.

Riksantikvaren opprettholdt vedtaket om avslag på innsyn og har sendt saken over til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. brev av 5. oktober 2017. Klager fikk tilsendt kopi av Riksantikvarens oversendelsesbrev uten vedlegg. Det var her opplyst om klagers mulighet til å kommentere klageoversendelsen, med en frist på to uker. Klager har ikke kommentert klageoversendelsen.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering opprettholdt Riksantikvarens vedtak.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

NRK Hedmark og Oppland anmodet 2. oktober 2017 Riksantikvaren om innsyn i anmeldelse som angår brudd på kulturminneloven § 27 i Hamar Kommune, Hedmark. Riksantikvaren avslo kravet den 3. oktober 2017 og begrunnet avslaget med hjemmel i offentleglova § 24 andre ledd andre punktum. Merinnsyn etter offentleglova § 11 ble vurdert.

Klagers merknader etter brev av 4. oktober 2017

  • Klager vil minne om at det i lovens ordlyd og i lovens forarbeider settes visse krav til dokumenter som unntas offentlighet etter denne bestemmelsen. Dokumentet må omhandle handlinger som strider mot formell lov eller forskrift hjemlet i lov.
  • Det påpekes at unntaksregelen er en bestemmelse om utsatt innsyn. Unntaksmuligheten faller bort når saken er avgjort. 
  • Det vil stride mot god forvaltningsskikk dersom avslutningen av en sak drar ut i tid.
  • Dersom avslaget fastholdes ber klager om en utvidet begrunnelse i tråd med offentleglova § 31 andre ledd. Videre ber klager om at klagen i så fall oversendes klageinstans "uten ugrunna opphold" etter offentleglova § 32.

Riksantikvarens merknader etter brev av 5. oktober 2017

  • Dokumentet er unntatt innsyn med hjemmel i offentleglova § 24 andre ledd andre punktum som angår innsyn i melding, tips eller liknende dokument om lovbrudd fra offentlig organ.
  • Dokumentet er en politianmeldelse vedrørende brudd på kulturminneloven, og omhandler i sin helhet handlinger som strider mot formell lov.
  • Anmeldelsen er under behandling hos Innlandet Politidistrikt. Saken er ikke avgjort og er fremdeles på etterforskningsstadiet.
  • Riksantikvaren kan ikke påvirke fremdriften i politiets pågående saker. 
  • Hensynet til etterforskningen har vært avgjørende i vurderingen av å nekte innsyn på dette tidspunkt. Faren for bevisforspillelse etc. har også vært hovedhensynet til at dokumentet ikke har blitt offentliggjort etter reglene om merinnsyn i offentleglova § 11. 

Departementets vurdering

Hovedregelen etter offentleglova er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige, jf. offentleglova § 11. Offentleglova § 24 andre ledd andre setning gir adgang til å nekte innsyn i dokument som angår lovbrudd, melding og tips fra offentlige organer. Innsyn kan nektes på dette grunnlag inntil saken er avgjort.

I denne saken kreves det innsyn i et dokument som i sin helhet omhandler et antatt straffbart forhold. Hensynet til etterforskningen og faren for bevisforspillelse tilsier at det ikke gis innsyn i dokumentet på nåværende tidspunkt. Saken er ikke avgjort. Den er etter det opplyste fremdeles på etterforskningsstadiet.

Klima- og miljødepartementet har vurdert meroffentlighet etter offentleglova § 11 for det aktuelle dokumentet. Det er hensynet til etterforskningen som begrunner at det ikke gis innsyn. Hensynet til etterforskningen veier i dette tilfellet tyngre enn hensynet til meroffentlighet.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering opprettholdt Riksantikvarens vedtak.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen


Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Amalie Jota
førstekonsulent