E-post fra TV 2 datert 10. august 2017

Vi viser til kunngjøring av avtale for kommersiell allmennkringkaster. TV 2 ber Kulturdepartementet om presisering på to punkter, som beskrevet nedenfor.  

1. Kunngjøringen punkt 5.3.2 og avtalen punkt 4.3 (6): Kravet om bredde i programtilbudet

I kunngjøringen pkt. 5.3.2 heter det blant annet at "Programtilbudet skal ha tematisk bredde på minst fem programkategorier med hyppighet og omfang iht. skjema i vedlegg B". Tilsvarende er også tatt inn i utkast til kontrakt pkt. 4.3 (6). 

I det nevnte skjemaet er det lagt opp til et krav om henholdsvis ukentlige og månedlige programmer for ulike programkategorier, hvor søkeren skal velge fem av totalt ti alternativer. TV 2 vil bemerke at kringkastere, både kommersielle og ikke-kommersielle, programmerer sendeflaten og konsentrerer sine investeringer i to sesonger, vår og høst, som er de periodene folk ser mest på TV. Programmene produseres vanligvis i bolker av 6 eller 12 programmer. Høytidene og sommeren er ”lavsesong” med vesentlig mindre seing og således også færre programinvesteringer.  Det er knapt noen programkategorier, utenom faste programposter som nyhetssendinger og God Morgen Norge, som har dekning i hver eneste uke (eller måned) gjennom året. Dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon eller dokumentasjon på dette punktet, ber vi om å bli kontaktet.

Kravet om ”ukentlige” og ”månedlige” programmer må derfor etter TV 2s oppfatning tolkes i samsvar med hvordan TV-kanaler faktisk programmeres. Dette vil også være i tråd med formålet med allmennkringkasting. Vi bemerker i denne sammenheng at merkostnader ved oppfyllelsen av disse kravene ikke er dekket av kompensasjonen i avtalen, og således må dekkes inn gjennom kringkasterens kommersielle inntekter. En bokstavelig tolkning av kravet om ukentlige og månedlige sendinger vil derfor virke uheldig og legger unødige føringer på kringkasterens redaksjonelle frihet til å sette sammen sendeskjema, og friheten til å programmere for å sikre inndekning av programinvesteringene. Etter TV 2s oppfatning bør kravet anses oppfylt dersom det sendes programmer med tilsvarende omfang, henholdsvis 26 og 6 timer, fordelt over henholdsvis 32 uker og 9 måneder av kalenderåret.

For å sikre at det ikke oppstår tolkningstvil på dette punktet ber TV 2 om at det gis en presisering. Dette kan gjøres ved å tilføye følgende setninger i kunngjøringen punkt 5.3.2 og avtalen punkt 4.3 (6):

"Det anses ikke som brudd på kravet til ukentlige sendinger at de aktuelle programmene sendes i 32 av 52 uker gjennom ett kalenderår, dersom totalt timeantall er minst 26 timer. Det anses ikke som brudd på kravet til månedlige sendinger at de aktuelle programmene sendes i 9 av 12 måneder gjennom ett kalenderår, dersom totalt timeantall er minst 6 timer."

2. Avtalen punkt 5.1: Valutajustering

I utkast til avtale pkt. 5.1 annet setning heter det at "Kompensasjonen vil bli nedjustert dersom endringer i valutakursen innebærer at beløpet overstiger 15 millioner EURO".

Denne bestemmelsen er satt inn for at støttebeløpet skal holde seg innenfor rammene for meldeplikten i det relevante gruppeunntaket. Slik avtalen er formulert vil det bare kunne foretas en nedjustering av kompensasjonen, og ikke en tilsvarende oppjustering.  Dette innebærer i praksis t søkeren bærer hele risikoen for valutasvingninger gjennom avtaleperioden, noe som utgjør en ikke vesentlig usikkerhetsfaktor ved kompensasjonsordningen.

Det fremgår av gruppeunntaket artikkel 2 nr. 1 at  "where the amount of compensation varies over the duration of the entrustment, the annual amount shall be calculated as average of the annual amounts of compensation expected to be made over the entrustment period". Det er således tilstrekkelig for å oppfylle gruppeunntakets krav at en eventuell nedjustering som følge av valutasvingninger gjøres basert på et gjennomsnitt gjennom avtaleperioden. En slik forståelse av avtalen vil bidra til å redusere valutarisikoen for søkerne.

TV 2 ber derfor om at teksten i punkt 5.1 presiseres med følgende tillegg (i kursiv)

“Kompensasjonen vil bli nedjustert dersom endringer i valutakursen innebærer at beløpet overstiger 15 millioner EURO i snitt over hele avtaleperioden."

Til toppen