Ministerkonferanse i Verdens handelsorganisasjon

WTOs 10. ministerkonferanse avholdes i Nairobi, Kenya, fra 15. til 18. desember. Den norske delegasjonen ledes av utenriksminister Børge Brende, og delegasjonen vil inkludere representanter fra Stortinget, LO og NHO, representanter fra sjømatnæringen, fra jordbruket og fra sivilt samfunn. Det er første gang WTO avholder ministerkonferanse i Afrika.

I Meld. St. 29 (2014-2015) Globalisering og handel: Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken slår Regjeringen fast at «bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet, er Norges primære handelspolitiske interesse.»

WTOs ministerkonferanse i Nairobi er en mulighet til å feire og oppsummere organisasjonens første 20 år, og Afghanistan og Liberia blir medlemmer av organisasjonen. Etter ministerkonferansen på Bali i 2013 arbeidet medlemmene lenge med den hensikt å avslutte Doharunden i Nairobi. I løpet av høsten har det dessverre blitt klart at en formell avslutning ikke lenger er realistisk, ei heller med et svært lavt ambisjonsnivå. Det arbeides for en pakke med beslutninger fra Nairobi og en ministererklæring som gir retningslinjer for det videre arbeidet, men forhandlingene er krevende vil fortsette i Nairobi.

Mulige elementer for en pakke med beslutninger inkluderer viktige tema som eksportstøtte til jordbruk, med utfasing av eksportsubsidier, samt andre beslutninger i favør av minst utviklede land (MUL). Norske prioriteringer i innspurten til Nairobi inkluderer en løsning for utfasing av eksportsubsidier som gir tilstrekkelig rom for omstilling for berørte næringer i Norge.

Til tross for at et mulig resultat i Nairobi inneholder viktige fremskritt for WTO, må det erkjennes at ambisjonsnivået for pakken av beslutninger til Nairobi er betydelig lavere enn det Norge og mange andre har ønsket. Dette skjer parallelt med fremgang i ambisiøse regionale og interkontinentale handelsforhandlinger mellom toneangivende handelsnasjoner. 

Et spørsmål medlemmene ikke er enige om, er hvorvidt det er naturlig å fortsette forhandlinger innenfor rammeverket av Doha-mandatet fra 2001. Fra norsk side legges det vekt på at konferansen bør berede grunnen for en revitalisering av forhandlinger i WTO som åpner for nye initiativ og tilnærminger og som gir Norge mulighet for å forfølge handelspolitiske interesser, samtidig som organisasjonen opprettholder vektleggingen av å bedre integrere de fattigste landene i verdenshandelen.