Skatteavtale Norge - Sveits

Skatteavtalen mellom Norge og Sveits ble undertegnet 7. september 1987 og trådte i kraft 2. mai 1989. Avtalen er inntatt i St.prp. nr. 76 (1987-1988).

Avtalen er senere blitt endret ved fire endringsprotokoller undertegnet henholdsvis 12. april 2005, 31. august 2005, 4. oktober 2015 og 20. juni 2019.

Endringsprotokollen av 12. april 2005 er inntatt i St.prp. nr. 55 (2004-2005). Protokollen av 12. april 2005 trådte i kraft 20. desember 2005.

Endringsprotokollen av 31. august 2009 er inntatt i Prop. 17 S (2010-2011). Protokollen av 31. august 2009 trådte i kraft 22. desember 2010.

Endringsprotokollen av 4. september 2015 er inntatt i Prop. 153 S (2015-2016). Protokollen av 4. september 2015 trådte i kraft 6. desember 2016.

Endringsprotokollen av 20. juni 2019 er inntatt i Prop. 138 S (2018-2019). Protokollen av 20. juni 2019 trådt i kraft 26. oktober 2020.

Gjensidige overenskomster

I medhold av artikkel 25 punkt 8 i skatteavtalen, som endret ved protokoll, er det inngått en gjensidig overenskomst om implementeringen av voldgiftsbestemmelsen i skatteavtalen mellom Norge og Sveits. Avtalen er inngått på engelsk.