Skatteavtale Norge - Polen

Skatteavtale: Polen (opphørt)

 

______________________________

Ny avtale trådt i kraft 25.05.2010 med virkning fra og med inntekståret 2011. Se Prop. 59 S (2009-2010)