IPD-rapport om eiendomsforvaltningen i SPU i 2013

Investment Property Databank (IPD) har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en rapport om avkastningen av eiendomsinvesteringene i SPU. Rapporten omhandler eiendomsforvaltningen i 2013. I rapporten kontrollerer IPD Norges Banks avkastningsberegninger og finner samme avkastningstall som banken.

IPD beregner også avkastningen etter en egen metode som gjør avkastningen mer sammenliknbar med den generelle utviklingen i eiendomsmarkedet, målt ved IPDs eiendomsindeks. Denne eiendomsindeksen viser verdiutviklingen av mange eiendommer spredt over en rekke land. Det vil ta lang tid å bygge opp en veldiversifisert eiendomsportefølje i SPU. Som det vises til i rapporten bør en være varsom med å vurdere Norges Banks resultater opp mot eiendomsindeksen i en oppbyggingsfase av eiendomsporteføljen, og resultatene bør uansett vurderes over flere år.

 

Les rapporten fra IPD om eiendomsforvaltningen i SPU: IPD Fund Level Analysis 2013