MSCI-rapport om eiendomsforvaltningen i SPU i 2014

MSCI har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en rapport om avkastningen av eiendomsinvesteringene i SPU. Rapporten omhandler eiendomsforvaltningen i 2014. I rapporten har MSCI kontrollberegnet Norges Banks avkastningstall og sammenliknet disse med sin globale eiendomsindeks (IPD-indeksen).

MSCI beregner også avkastningen etter en egen metode som gjør avkastningen mer sammenliknbar med IPD-indeksen. Det er denne indeksen som er definert som avkastningsmålet for eiendomsporteføljen i mandatet for SPU. IPD-indeksen er svært forskjellig fra referanseindeksene for aksje- og obligasjonsporteføljen. Referanseindeksene for aksjer og obligasjoner er investerbare, mens det ikke er mulig for investorer å kjøpe andeler av alle eiendommene som inngår i IPD-indeksen. En annen viktig forskjell er at verdsettelsen av eiendommene i IPD-indeksen er basert på takster og ikke på markedspriser slik som referanseindeksene for aksjer og obligasjoner. IPD- indeksen er derfor ikke definert som en referanseindeks for eiendomsporteføljen i mandatet for SPU.

Det vil ta lang tid å bygge opp en veldiversifisert eiendomsportefølje i SPU. Som det vises til i rapporten bør en være varsom med å vurdere Norges Banks resultater opp mot eiendomsindeksen i en oppbyggingsfase av eiendomsporteføljen, og resultatene bør uansett vurderes over flere år.

Les rapporten fra MSCI om eiendomsforvaltningen i SPU: Real estate portfolio report 2014