IPD-rapport om eiendomsforvaltningen i SPU i 2012

Investment Property Databank (IPD) har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en rapport om avkastningen av eiendomsinvesteringene i SPU. Rapporten som omhandler eiendomsforvaltningen i 2012. I rapporten kontrollerer IPD Norges Banks avkastningsberegninger og finner samme avkastningstall som banken.

IPD beregner også avkastningen etter en egen metode som gjør avkastningen mer sammenliknbar med den generelle utviklingen i eiendomsmarkedet, målt ved IPDs eiendomsindeks. Denne eiendomsindeksen viser verdiutviklingen av mange eiendommer spredt over en rekke land. Det vil ta lang tid å bygge opp en veldiversifisert eiendomsportefølje i SPU. De første eiendomsinvesteringene ble gjort i 2011 og var i London og Paris. Som det vises til i rapporten bør en være varsom med å vurdere Norges Banks resultater opp mot eiendomsindeksen i en oppbyggingsfase av eiendomsporteføljen, og resultatene bør uansett vurderes over flere år.

Les rapporten fra IPD om eiendomsforvaltningen i SPU: IPD Fund Level Analysis 2012