Matrikkelen og matrikkellova

Eiendomsregistrering på Svalbard

Eiendomsregistrering og eiendomsoppmåling på Svalbard følger i utgangspunktet de samme reglene som på fastlandet, men med enkelte tilpasninger, jf. forskrift 17. desember 2021 nr. 3633 om eiendomsregistrering på Svalbard.

Tilpasningsbestemmelsene gjelder fra 1. januar 2022 og erstatter tidligere regler gitt i Svalbardloven § 25 som oppheves fra samme dato. I hovedsak er dette en videreføring av de tidligere ordningene med Longyearbyen lokalstyre som lokal matrikkelmyndighet for Longyearbyen planområde og Sysselmesteren på Svalbard for alle andre deler av Svalbard.

Det er gjort nærmere rede for ordningen på Svalbard i brev om departementets retningslinjer i forbindelse med at forskrift om eiendomsregistrering på Svalbard settes i kraft fra 1. januar 2022.

Forskrift om eiendomsregistrering på Svalbard er også tilgjengelig via Lovdatas nettsider.

Pressemeldingen om innføringen av ordningen for eiendomsregistrering på Svalbard.

Vedtaket om å oppheve Svalbardloven § 25 fra 1. januar 2022 følger av Kgl.res. 17. desember 2021 nr. 3632.