Om byggesak etter plan- og bygningsloven

Byggesaksprosessen er samfunnets (kommunens) vurdering av om et byggetiltak er i overensstemmelse med de rammer samfunnet har gitt. Rammene er først og fremst nedfelt i kommunale planer og lovgivningens krav, både når det gjelder prosess og materielle krav til for eksempel plassering og utnyttelse. Byggesaken skal være rask og effektiv, og samtidig sikre at bygget tilføres nødvendig kvalitet gjennom at samfunnets krav blir ivaretatt.

 

Byggeprosessen: Plan- og bygningsloven, Forskrifter, Rundskriv, Forarbeider, Veiledning, Uttalelser_og_klagesakerUtbyggingsavtaler, Sikkerhet i bygg, Driftsbygninger i landbruket, Byggekostnader, Produkter til byggverk, Ulovlighetsoppfølging, Delegasjon av myndighet

Lovendringene av 2008:
Forenkling og effektivisering, Kvalitet i byggesaker, Klarere ansvar ved avslutning av byggesakenStyrkt kontroll og tilsyn i byggjesakerTil toppen