Delegasjon av myndighet til bygningsdelen av plan- og bygningsloven

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 28.09.2009 delegert myndighet til Fylkesmennene for behandling av klager etter plan- og bygningsloven 8. mai 2009 nr. 27, i saker under departementets ansvarsområde.

Delegasjonsbrevet av 2009 kan du lese her (pdf-fil).

Departementet gav videre i brev av 26.01.2012 (adressert til Fylkesmannen i Møre og Romsdal) en presisering av delegasjon av myndighet til Fylkesmennene til å samtykke til eiendomsinngrep etter plan- og bygningsloven kapittel 16.

Presiseringsbrevet av 2012 kan du lese her (pdf-fil).