Sikkerhet: Bygg

Ikke alle bygninger og anlegg i Norge er plassert eller konstruert for de belastninger natur- og miljøforhold kan utsette dem for. Det er først og fremst en kommunal oppgave å sørge for at arealplanlegging og byggesaksbehandlingen sikrer at tiltak ikke plasseres eller utformes på en slik måte at de utsettes for unødig fare for mennesker og materielle verdier.

Farlig snølast

Dårlige og umåkede tak kan utgjøre vesentlig fare for personer. Plan- og bygningsloven § 31-3 pålegger eier å sørge for at eksisterende byggverk og installasjoner holdes i slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom.

Ras, skred og flom

Norge er i stor grad utsatt farer som flom og skred. Tilgangen på områder som ikke er utsatt for flom eller skred er også knapp i mange deler av landet. Det er derfor viktig å forebygge virkninger av flom og andre naturgitte forhold når det planlegges ny bebyggelse. Plan- og bygningsloven har regler om bygging i områder utsatt for flom, skred og annen fare.

Kontakt

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo