Mer om utbyggingsavtaler

Utvidet informasjon om ny bruk av utbyggingsavtaler, lovreguleringen og enkelte juridiske spørsmål.

Ny bruk av utbyggingsavtaler

I den senere tid har bruken av utbyggingsavtaler tatt en ny retning. Flere kommuner har begynt å forutsette at utbyggere betaler for bygninger og anlegg som skal inngå i det offentlige tjenestetilbudet, og som tradisjonelt har blitt betalt av det offentlige. Eksempler på slike avtalevilkår er oppføring eller bidrag til skoler og barnehager, større infrastrukturtiltak og boliger som skal inngå i kommunens tilbud til boligtrengende. Avtaler som omhandler andre forhold enn teknisk infrastruktur er ikke helt ukjent fra tidligere, men økningen av bruken er markert. Dette har særlig vist seg i pressområder for boligbygging, spesielt i kommunene rundt Oslo. Men også i kommuner der det er press på hyttebygging har slike avtaler begynt å komme i bruk. Man har også sett en utvikling i bruken av utbyggingsavtaler for næringsbygg. Slike avtaler er kontroversielle, og har ført til debatt.

Lovregulering av utbyggingsavtaler

Stortinget vedtok i april 2005 lovregulering av utbyggingsavtaler. Lovvedtaket er basert på regjeringens forslag i Ot.prp. nr. 22 (2004-2005) om endringer i plan- og bygningsloven. Utbyggingsavtaler.

Kommunalkomiteens innstilling, Inst.O. Nr. 73 (2004-2005), fremmet med knapt flertall et alternativt forslag basert på Planlovutvalgets forslag. Stortingets flertall fulgte likevel regjeringens forslag. Et klart flertall uttalte imidlertid at departementet bør vedta forskrifter som forbyr avtaler som inneholder vilkår om sosial infrastruktur. Forskriften ble forelagt Stortinget før lov og forskrift trådte i kraft. Dokumentene fra Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 22.

Utgangspunktet for lovforslaget er at avtalene kan være et viktig og velfungerende verktøy ved utbygging. Samtidig er det viktig å hindre bruk av press og urimelige avtaler. Lovreglene i forslaget skal stramme inn rammene for hva avtalene kan gå ut på og sikre forutberegnelighet for utbyggere og kommunens innbyggere.

Det er i tråd med Stortingets uttalelser og vedtak utarbeidet en forskrift som forbyr sosial infrastruktur i avtaler.

Nærmere om juridiske spørsmål

Uttalelser fra daværende Kommunal- og regionaldepartementet

Andre aktuelle dokumenter

Bruken av utbyggingsavtaler omtales nærmere i St. meld. nr. 13 (2002-2003) Storbymeldingen under kapittel 5.5 Effektive virkemidler i byutvikling, s.100-105.