Det felles europeiske luftrom (Single European Sky)

Effektiv lufttrafikkstyring og tettere samarbeid mellom flysikringstjenesteyterne i Europa skal redusere forsinkelser for flytrafikken. Samtidig vil sterkere samarbeid føre til en mer kostnadseffektiv tjenesteyting og styrke sikkerhetsnivået.

Single European Sky-lovgivningen skal

 • øke sikkerhetsnivået vesentlig  
 • halvere kostnadene for flysikringstjenestene
 • redusere miljøbelastningene
 • doble kapasiteten for trafikkavvikling og redusere forsinkelser

Single European Sky I (SES I)

Lovgivningen som etablerer rammene for Single European Sky, er av overordnet karakter og stiller krav om uavhengige nasjonale tilsynsmyndigheter med omfattende oppgaver.

Lovgivningen regulerer organiseringen av luftrommet, samarbeidet mellom sivile og militære luftfartsmyndigheter, sertifisering og finansiering av flysikringsvirksomheten, samt krav og spesifikasjoner til utstyr, anlegg og systemer på bakken og i luftfartøyene.

Med basis i fire forordninger har EU-kommisjonen vedtatt en rekke gjennomføringsbestemmelser på dette området.

Single European Sky har lagt grunnlaget for en rekke forbedringer i norsk og europeisk luftfart gjennom harmonisering av sikkerhetskrav og tekniske standarder. Tilsynsmyndigheten er skilt fra tjenesteytingsfunksjonene, og det er innført sertifiseringskrav til leverandører av flysikringstjenester. Grep er også tatt på områder som luftromsregulering, trafikkflytstyring og finansieringen gjennom flysikringsavgifter.  

Single European Sky II (SES II)

EU vedtok i 2009 en revisjon av lovgivningen. Revisjonen bygger på fem grunnpilarer:

 1. Innføring av et regime for ytelsesstyring for flysikringstjenestene.
 2. Utvidelse av kompetanseområdet til det europeiske flysikkerhetsbyrået (European Aviation Safety Agency - EASA) til å omfatte flysikringsvirksomhet og lufthavner.
 3. EUs teknologiutviklingsprogram på flysikringsområdet, SESAR. På grunnlag av en hovedplan om lufttrafikkstyring skal SESAR integreres med lovgivningsarbeidet på dette feltet.
 4. Det skal sikres økt kapasitet på lufthavnene ved forbedret infrastruktur og tilgang til lufthavnene.
 5. Aktiv involvering av fagorganisasjoner i endringsprosessen, relevant oppbygging av faglig kompetanse, samt videreutvikling av åpenhetskultur innenfor luftfartssektoren.

Samlet sett vil disse hovedpilarene utgjøre det som betegnes som en ”total systemtilnærming”.

Single European Sky II+ (SES II+)

I juni 2013 la EU-kommisjonen frem forslag til en omarbeiding av lovgivningen. Hovedelementene i forslaget er:

 • Nasjonale tilsynsmyndigheter gjøres mer uavhengige.
 • Ressursene til de nasjonale tilsynsmyndighetene styrkes.
 • Flysikringstjenestene deles opp i ”kjernetjenester” og ”støttetjenester” og legges til separate virksomheter. Lufttrafikktjenestene regnes som kjernetjenester som fortsatt baseres på enerett, mens øvrige tjenester utføres etter markedsmessige prinsipper (fri konkurranse) eller etter regler for offentlige innkjøp (dvs. konkurranse om tjenesteleveransen).
 • Tjenesteyterne skal bli mer kundefokusert, blant annet ved at flyoperatørene sikres medinnflytelse i strategiske investeringsplaner.
 • Ytelsesregimet skal forenkles og endres. Kommisjonens får styrket myndighet til å fastsette regler for å sikre at ytelsesregimet fungerer.
 • De funksjonelle luftromsblokkene gjøres mer fleksible enn under gjeldende krav blant annet ved at det legges til rette for industrielle partnerskap mellom flysikringstjenesteytere.
 • Rollen og myndigheten til den europeiske nettverksforvalteren styrkes.
 • EASAs og EUROCONTROLs roller og ansvar på dette saksområdet klargjøres.  

Implementering

EU-kommisjonen utvikler og fastsetter nødvendige gjennomføringsbestemmelser. Det er vedtatt gjennomføringsbestemmelser for ytelsesstyring sammen med regelverk for fastsetting av avgifter. Disse to regelverkene henger nøye sammen.

De nye reglene for ytelsesstyring får stor betydning for myndighetenes kontroll og styring av kvaliteten på flysikringstjenestene.
Endringer i avgiftssystemet (2012) innebærer overgang fra full kostnadsdekning til planmessig fastsettelse av kostnadsrammen som flysikringsavgiften skal dekke. Samtidig innføres en egen risikofordelingsnøkkel for konsekvensen av avvik fra antatt trafikkvekst.

Nye konkrete felleseuropeiske ytelsesmål er vedtatt for perioden (2015 – 2019). Områdene som reguleres er sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet og har resultert i egne ytelsesplaner for hver enkelt luftromsblokk for å bidra til å nå de felleseuropeiske målene. Norge (som del av NEFAB) har vedtatt en felles ytelsesplan med individualiserte mål for tjenesteytingen for hvert land.

Det er også vedtatt gjennomføringsbestemmelser knyttet til nettverksfunksjonene som dreier seg om utforming og anvendelse av et europeisk rutenettverk, samt koordinert bruk av radiofrekvenser og radar-transponderkoder.

EU har engasjert EUROCONTROL for å bistå i arbeidet med analyse og vurdering av landenes ytelsesforbedringer (Performance Review Body) og har også gitt EUROCONTROL ansvaret for å styre den tettere koordineringen definert gjennom nettverksfunksjonene (Network Manager).

NEFAB

Norge har gått sammen med Estland, Finland og Latvia om etablering av en luftromsblokk som omfatter luftrommet over de fire statene. Samarbeidet har fått navnet North European Functional Airspace Block (NEFAB).

Det er også vedtatt gjennomføringsbestemmelser for utforming og anvendelse av et europeisk rutenettverk, samt koordinert bruk av radiofrekvenser og radar-transponderkoder.

EU har engasjert EUROCONTROL for å bistå i arbeidet med analyse og vurdering av landenes ytelsesforbedringer og har også gitt EUROCONTROL ansvaret for å styre den tettere koordineringen definert gjennom nettverksfunksjonene.

Gjennomføring i Norge

SES II trådte formelt i kraft 1. januar 2015, se forskrift på lovdata.no

Relaterte dokumenter

High level conference of Transport Ministers, Rome 7 November 2014 - "Single European Sky: Towards an innovative ATM network for growth, integration and competitiveness. (Norsk posisjon i forkant av Roma-møtet, november 2014)   

Presidency Paper for the restricted session. High level conference of Transport Ministers on Single European Sky, - "Single European Sky: Towards an innovative ATM network for growth, integration and competitiveness. (Roma-erklæringen fra møtet 6. og 7. november 2014)