Luftfarten - en internasjonal næring

Sivil luftfart er i stor grad underlagt internasjonal regulering. De alle fleste sidene av luftfartsvirksomheten i Norge er omfattet av EU-regler.

Grunnleggende tekniske krav og standarder innen luftfarten fastsettes i den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO (International Civil Aviation Organization). De aller fleste land i verden er medlem i denne FN-organisasjonen. ICAOs tekniske krav og standarder er utviklet for å ivareta og forbedre flysikkerheten og for å forhindre terror i luftfarten. 

Regulering fra EU omfatter de fleste sider av luftfarten

Gjennom EØS -avtalen regulerer Norge også luftfarten i tråd med regelverket i EU. I motsetning til ICAOs tekniske krav og standarder omfatter reguleringen av luftfarten i EU mye mer enn flysikkerhetsbestemmelser. De fleste sider av luftfarts­virksomheten er dekket av EU-reglene, som blant annet tar for seg:

 • rettigheter og plikter for virksomheter som vil drive med luftfart
 • krav til organisering og økonomi for virksomhetene
 • retten til å utøve virksomhet innenfor hele EU

Mange av EU-reglene legger føringene for de økonomiske rammebetingelsene for luftfarten. Disse reglene har derfor betydning for konkurransesituasjonen innenfor næringen. Noen av EU-regelverkene retter seg mot flyselskaper, lufthavner og personell som arbeider innenfor luftfarten. Andre EU-regelverk regulerer forbruker­rettigheter..

Mens ICAOs regelverk er å betrakte som minimumskrav, innebærer mye av regelverket i EU en harmonisering av nasjonale regelverk innenfor luftfarten.

For internasjonal rutetrafikk mellom Norge og land utenfor EØS-området blir de økonomiske rammebetingelsene regulert gjennom avtaler som inngås med de land som flytrafikken går til/fra.

Samarbeid om luftfartssikkerhet i EASA og Eurocontrol

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency). Dette EU-organet har blant annet ansvaret for:

 • typesertifisering av nye flymodeller og flydeler
 • utstedelse av miljøbevis
 • undersøkelser av godkjente bedrifter
 • inspeksjoner i medlemsstatene

Norge er også medlem av den europeiske samarbeidsorganisasjonen Eurocontrol. Organisasjon arbeider med effektivisering og samordning innenfor feltet styring og kontroll av flytrafikken. Effektivisering og samordning av lufttrafikktjenester og flynavigasjon er blant oppgavene som EUROCONTROL er opptatt av. Organisasjonen arbeider også med utvikling og harmonisering av offentlig regelverk innenfor dette feltet.

I tillegg til EUROCONTROL er også EU sterkt involvert i regelverksarbeidet som omfatter styring og kontroll av flytrafikken.

Et felles europeisk luftrom - Single European Sky 

I 2004 vedtok EU en lovgivingspakke for styring og kontroll av flytrafikken i Europa som kalles Single European Sky. Lovgivingspakken ble revidert i 2009 og stiller blant annet krav om uavhengige nasjonale tilsynsmyndigheter med omfattende oppgaver. Single European Sky regulerer også:

 • organiseringen av luftrommet gjennom  etablering av ”funksjonelle luftromsblokker” som omfatter luftrommet over flere stater 
 • samarbeidet mellom sivile og militære luftfartsmyndigheter
 • sertifisering av tjenesteytere
 • finansiering av flysikringsvirksomheten
 • krav og spesifikasjoner til utstyr, anlegg og systemer på bakken og i luftfartøyene

Luftfartstilsynet følger opp regelverkene

I Norge er det Luftfartstilsynets oppgave å sørge for at de nasjonale og internasjonale regelverkene for luftfarten blir fulgt av flyselskaper og andre virksomheter.

I tillegg skal Luftfartstilsynet utvikle og fastsette det nasjonale regelverket som har betydning for flysikkerheten. Det finnes i dag få deler av luftfartsvirksomheten som kun er underlagt rent nasjonalt regelverk.