Sjøsikkerhet

Samferdselsdepartementet har ansvar for forebyggende sjøsikkerhetsarbeid langs kysten. Kystverket er utøvende fagetat.

Hensikten med det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet er å beskytte mennesker, miljø og materielle verdier ved å forhindre ulykker til sjøs. En vellykket innsats på dette området dreier seg om ulykkene som ikke skjer.

Kystverket

Samferdselsdepartementet har ansvar for det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet som blir gjort langs kysten, mens det er departementets fagetat - Kystverket - som utøver dette ansvaret i praksis.

Sjøsikkerhetsarbeid på landsiden kan deles inn i to hovedkategorier:

1. Informasjon og tjenester som gir den sjøfarende en mer forutsigbar og tryggere seilas.

Fyr og merker gjør det lettere å navigere i uoversiktelige farvann, og tilleggstjenester gjør satellittnavigasjonssystemet GPS mer pålitelig og presist. Lostjenesten sikrer at skip trygt kan gå inn til ukjente havner, mens informasjonstjenester gir de sjøfarende viktig informasjon om farvannet.

2. Trafikkovervåkning og veiledning

Gjennom meldingstjenester og trafikkovervåkning får Kystverkets sjøtrafikksentraler oversikt over aktiviteten i farvannene. Dette gjør det mulig å oppdage og avverge potensielt farlige situasjoner. Større fartøy og oljetankere ledes ut fra kysten, og Kystverket har dermed bedre tid til å reagere hvis et skip skulle få problemer. Slepebåtberedskapen gir tilgang på slepebåter som kan ta fartøy i slep og dermed forhindre at det driver på grunn.

Til sammen utgjør dette et system som er i stand til å avverge potensielle ulykker i flere ledd.

Felles innsats

Å avverge ulykker krever likevel en felles innsats der flere departementer med underliggende etater bidrar. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for søk- og redningstjenesten, mens det er Nærings- og fiskeridepartementet som stiller krav til sikkerhet om bord på skip. Den viktigste bidragsyteren er likevel den sjøfarende, som selv er den største garantisten for sikker seilas.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt arbeider Samferdselsdepartementet med forebyggende sjøsikkerhet i en rekke internasjonale organisasjoner, slik som FN/IMO, EU, og Arktisk råd.

Til toppen