Høring av Norge i FNs menneskerettighetsråd

Den 28. april 2014 skal Norge for andre gang høres i FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Utenriksminister Børge Brende vil lede Norges delegasjon. Alle FNs medlemsland skal jevnlig høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser.

I forbindelse med opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd ble det besluttet at alle FNs medlemsland jevnlig skal høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser. Ordningen har fått navnet Universal Periodic Review (UPR) og var en av de viktigste nyskapningene ved opprettelsen av Menneskerettighetsrådet.

UPR-prosessen tar utgangspunkt i at det enkelte land utarbeider en rapport om gjennomføringen av menneskerettighetene nasjonalt. I tillegg til den nasjonale rapporten fremlegges en rapport som sammenfatter offisielle, relevante FN-dokumenter og en rapport med informasjon og anbefalinger fra sivilt samfunn. Sivilt samfunn og andre relevante aktører involveres i hele prosessen.

Etter at rapportene er fremlagt, stiller alle land til en høring i Menneskerettighetsrådet der de respektive nasjonale rapporter presenteres. Her stiller FNs medlemsland spørsmål og har anledning til å komme med anbefalinger til det enkelte land. Hvert land må svare for seg hvert fjerde år.

Norge var for første gang gjenstand for høring i FNs menneskerettighetsråd i desember 2009.

I 2012 leverte Norge, på eget initiativ, en midtveisrapport, som gjør rede for anbefalingene og veien videre.

Den 27. januar 2014 sendte Norge sin andre nasjonale UPR-rapport til FNs menneskerettighetsråd.

Den 28. april 2014 skal Norge for andre gang høres i FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Utenriksminister Børge Brende vil lede Norges delegasjon.

Ytterligere informasjon om Norges UPR finnes på nettsiden til Høykommissæren for menneskerettigheter: