Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

En sentral vernelov

Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006. Loven er en sentral vernelov som bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977 og tidligere arbeidervernlovgivning.

Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter. Det gjelder egen lovgivning for sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. Stillingsvernet til embetsmenn og tjenestemenn i staten er regulert i tjenestemannsloven.

Loven kan bare fravikes til ugunst for arbeidstakeren når det står i den enkelte regelen at den kan fravikes ved skriftlig avtale, tariffavtale eller etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiver skal sørge for å overholde reglene som er gitt i loven og i medhold av denne. Overtredelse av loven kan straffes med bøter eller fengsel.

Lenker til kapitler i arbeidsmiljøloven


I arbeidsmiljøloven er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata: 

 

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

 

Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

 

Krav til arbeidsmiljøet

 

Registrerings- og meldeplikt

 

Verneombud

 

Arbeidsmiljøutvalg

 

Informasjon og drøfting

 

Kontrolltiltak i virksomheten

 

Arbeidstid

 

Arbeid av barn og ungdom

 

Rett til permisjon

 

Vern mot diskriminering

 

Ansettelse

 

Opphør av arbeidsforhold

 

Virksomhetsoverdragelse

 

Tvister om arbeidsforhold

 

Tilsynet med loven

 

Straff

 

Les mer

Arbeidstilsynet gir veiledning om arbeidsmiljøloven og fører tilsyn med at virksomhetene følger lovens krav til arbeidsmiljø.  

Statlig arbeidsgiverpolitikk