160 millioner til nye forskningssentre for petroleum i Bergen og Stavanger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen støtter to nye forskningssentre for petroleum med til sammen 160 millioner kroner.

'
Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, delte ut den gledelige nyheten under et besøk til Universitetet i Stavanger 10. desember 2021. Foto: Johanne Severinsen/Kunnskapsdepartementet

Sentrene skal i en periode på opptil åtte år bidra til fortsatt verdiskaping fra norske petroleumsressurser, reduksjon i klimagassutslipp og til omstilling mot en ny og framtidsrettet energinæring.

Jeg vil gratulere miljøene i både Bergen og Stavanger med denne viktige tildelingen. Forskning og teknologiutvikling er sentralt for å sikre verdiskaping, for å utvikle industrien i bærekraftig retning og for bidra til at kompetanse fra petroleumsnæringen kan brukes i nye næringer. Det blir spennende å følge resultatene fra begge sentrene i årene som kommer, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Forskningsrådet har stått for både utlysning og tildeling. De to sentrene vil motta til sammen 160 millioner kroner fordelt over åtte år. I tillegg til dette kommer finansiering fra deltagende forskningspartnere, industri og næringsliv. Forskningen skal gi ny kunnskap for verdiskaping og utnyttelse av gjenværende ressurser på norsk sokkel. Forskningen skal også omfatte reduksjon av klimagassutslipp og kobles tett på digitalisering.

Bredt forskningssamarbeid

Begge sentrene har etablert et bredt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg har det også vært stor interesse i næringslivet for å delta i sentrene.

— Sentrene vil bidra til å videreutvikle både Norge som olje- og energinasjon og næringslivets konkurransekraft i fremtiden. De blir en viktig arena for samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsliv. Slik sikrer vi kort vei fra forskningsresultater og smarte løsninger til praktisk bruk i industrien, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Stavanger: Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

I Stavanger får Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel støtte på til sammen 80 millioner over 8 år. Universitetet i Stavanger er vertsinstitusjon og utgjør sammen med NORCE, Institutt for energiteknikk og Universitetet i Bergen senterets fire forskningspartnere. Formålet med senteret er finne løsninger som maksimerer verdiskapingen av olje- og gassutvinning på norsk kontinentalsokkel, samtidig som mål om nullutslipp nås.

Senteret skal gi ny kunnskap om områder i undergrunnen både når det gjelder utvinning av nye ressurser og hvordan sokkelen kan utnyttes både i overgangen til fornybar energi og til lagring av CO2 fra bruk av fossile energikilder.

Bergen: Centre for Sustainable Subsurface Resources

I Bergen får også Centre for Sustainable Subsurface Resources til sammen 80 millioner i støtte over åtte år. Senteret ledes av NORCE og har Universitetet i Bergen, en rekke internasjonale forskningsorganisasjoner samt både norske og utenlandske bedrifter som samarbeidspartnere.

Senteret skal skaffe kunnskap og bedre digitale metoder for energieffektiv reservoarstyring. På denne måten kan fornybar energi fases inn som energikilde og for gjenbruk av reservoarer i senfase eller etter produksjon. Problemstillinger rundt hvordan reservoaret reagerer, dersom krafttilgangen er variabel, skal undersøkes.

Senteret vil blant annet utvikle metodikk som inkluderer datadrevne modeller og simulering for bruk i styringsverktøy og arbeidsprosesser. Metodikken skal også utvikles med tanke på bruk av reservoarer til hydrogen og CO2 lagring.

Fakta om Petrosenter-satsingen

  • Forskningsrådet opprettet de første forskningssentrene for petroleum i 2013 som en langsiktig og målrettet forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå.
  • Målet er å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel.
  • Forskningssentrene, som ledes av universitet eller annen forskningsorganisasjon i samarbeid med flere partnere, skal gi samfunnet ny kunnskap, kompetanse og teknologi gjennom langsiktig forskning og innovasjon med sikte på verdiskaping og samfunnsnytte.
  • De første to sentrene for petroleumsforskning avsluttes i 2021. De ble midtveisevaluert i 2017.

 Les mer om Petrosentre