Revidert nasjonalbudsjett

Utvider låneordningen for grønn skipsfart

Regjeringen har et mål om at Norge skal styrke sin posisjon som en ledende global aktør innenfor nye og grønne maritime løsninger og tjenester. Derfor foreslås det i Revidert nasjonalbudsjett å utvide det offentlige finansieringstilbudet for grønn skipsfart til flere typer grønne skip.

– Det er behov for svært mange grønne skip i 2030, og det er i dag for få skip under planlegging til at Norge kan nå målet om å halvere utslipp fra innenriks skipsfart innen 2030.  Å utvide dagens låneordning til flere skipstyper kan bidra til å fremskynde grønn omstillingen i maritim næring, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskefartøy har en låneramme på 470 millioner kroner i 2023. Regjeringen foreslår å utvide målgruppen for ordningen til å omfatte flere skipstyper. Det kan for eksempel være skip til havbruksnæringen, offshoreskip og ferger.

Flere grønne investeringer i norske skip vil øke etterspørselen etter grønt maritimt utstyr og tjenester og bidra til å redusere klimagassutslipp.

– Å legge til rette for grønne investeringer i den norske flåten vil styrke hjemmemarkedet og styrke eksporten fra den norske maritime næringen. Dette er helt i tråd med regjeringens nye maritime eksportsatsing hvor har ambisiøse mål om å eksportinntektene med 51 prosent innen 2030, sier næringsminister Jan Christian Vestre

Les også: Legger frem storsatsing på norsk maritim eksport

Dette skjer samtidig som de samlede klimagassutslippene skal kuttes med minst 55 prosent. For norsk innenriks skipsfart og fiske har Stortinget fastsatt mål om å halvere utslippene innen 2030.

Internasjonale klimamål og utvikling av nye regler for skipsfarten gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og EU bidrar i tillegg til at det blir et betydelig internasjonalt marked med eksportmuligheter for norsk maritim næring.


Fakta: Låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskefartøy

Låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskefartøy ble etablert i 2020. Lånerammen for 2023 er 470 millioner kroner og gjenstående ubundne tapsavsetning er 260 millioner kroner.

Låneordningen for nærskipsfart og fiskefartøy ble etablert for å bidra til å redusere klima- og miljøutslipp ved å finansiere flåtefornyelse. Låneordningen gir offentlig støtte til merkostnader ved miljøinvesteringer og benyttes i kombinasjon med annen markedsbasert finansiering. Under ordningen kan det gis lån til kjøp av null- og lavutslippsfartøy eller til investeringer i et brukt fartøy som bygges om for å gi lavere utslipp. Ellers har ordningen lignende innretning som innovasjonslåneordningen. Ordningen supplerer innsatsen for grønn skipsfart i eksisterende ordninger rettet mot utvikling av miljø- og klimavennlige fartøy.

Regjeringen foreslår å utvide formålet for låneordningen til å omfatte flere skipstyper, eksempelvis skip til havbruksnæringen, offshoreskip, og ferger.