Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 19. mars 2010

I statsrådet i dag vart Lars Sponheim utnemnd til fylkesmann i Hordaland og Erling Lae til fylkesmann i Vestfold.

Statsråd vart halde på Oslo slott 19. mars 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker 

Prop. 90 S (2009-2010)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse.

Prop. 92 S (2009-2010)
Samtykke til ratifikasjon av luftfartsavtale av 17. desember 2009 mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge og tilleggsavtale av 17. desember 2009 mellom Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge om anvendelsen av luftfartsavtalen mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Prop. 93 S (2009-2010)
Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet (rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Prop. 91 L (2009-2010)
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Meld. St. 9 (2009-2010)
Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 20. juni 2008 nr. 47 om endringer i straffeprosessloven mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse).
Endringene i straffeprosessloven § 76 femte ledd nytt annet punktum, § 455 første ledd fjerde punktum, § 455 annet ledd, § 459 nytt fjerde ledd, § 461, og ny § 462 a trer i kraft 1. april 2010.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll.

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift til straffeprosessloven § 462 a.
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen).
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

4.      Delegasjon av myndigheit

Justis- og politidepartementet

Kongens myndighet etter straffeprosessloven § 462 a til å gi nærmere regler om innkalling og utsettelse med fullbyrding av straff, herunder endre eller oppheve forskrift gitt i medhold av bestemmelsen, delegeres til Justis- og politidepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 3 Forskrifter)

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Avdelingsdirektør Nils Ragnar Kamsvåg utnevnes til ambassadør i Beograd, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Katja Christina Nordgaard utnevnes til ambassadør i Bangkok, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Åremålsutnevning av Erling Lae til fylkesmann i Vestfold for en periode på seks år med tiltreding fra det tidspunktet departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Åremålsutnevning av Lars Sponheim til fylkesmann i Hordaland for en periode på seks år med tiltreding fra det tidspunktet departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Seniorrådgiver Anne Cathrine Dietz, advokat Monica Thon Nygaard og advokat Torhild Holth åremålsbeskikkes som nemndledere i Utlendingsnemnda for 8 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Høyesterettsdommer Hans Flock innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra og med 1. mai 2010.

Avdelingsleder/tingrettsdommer Anne Gro Aanensen Kleven utnevnes til sorenskriver ved Aust-Agder tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Nini Ring utnevnes til tingrettsdommer ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Hilde Elise Bremnes utnevnes til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Brynhild Salomonsen utnevnes til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Peder Ivar Svendsgaard utnevnes til sorenskriver ved Nordmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert tingrettsdommer Ivar Axel Oftedahl konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. april 2010 til og med 31. mars 2012.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2011 til og med 31. desember 2012.

Forlenget konstitusjon av konstituert jordskiftedommer Tore Kraggerud som jordskiftedommer ved Akershus og Oslo jordskifterett med tiltredelse fra 1. april 2010 til og med 31. desember 2011.

Pensjonert tingrettsdommer Erik Blakstvedt konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra 1. april 2010 til og med 31. mars 2012.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av direktiv 2008/115/EC – Returdirektivet (endringer i Schengen-regelverket).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fastsetting av endring av instruks for Barneombudet.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en protokoll til skatteavtalen mellom Norge og Belgia, undertegnet i Brussel 10. september 2009.

Til toppen