Offisielt frå statsrådet 4. april 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om forvaltninga av Statens pensjonsfond i 2013.

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. april 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Prop. 63 S (2013-2014)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 60 S (2013-2014)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013-2017

Finansdepartementet
Meld. St. 19 (2013-2014)
Forvaltningen av Statens Pensjonsfond i 2013
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 57 L (2013-2014)
Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)
(Pressemelding)

Klima- og miljøjdepartementet
Prop. 58 L (2013-2014)
Lov om fiskeretten i Tanavassdraget
(Tanaloven)
(Pressemelding)

Prop. 61 L (2013-2014)
Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14
(bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)
(Pressemelding)

Prop. 62 L (2013-2014)
Endringer i naturmangfoldloven
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 59 L (2013-2014)
Endringer i universitets- og høyskoleloven

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. mars 2014 til lov om endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)
Lovvedtak 38 (2013-2014). Lov nr. 10.
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 14. mars 2003 nr. 294 om Den rettsmedisinske kommisjon.

Fastsetting av forskrift om endringer i forvaltningslovforskriften.

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om endring i verneforskrifter og i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard.

Samferdselsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift om innskrenking av COTIF-lovens virkeområde.

4. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3-14 til Finansdepartementet.

5. Klagesaker m.m.

Samferdselsdepartementet
Klage fra Vårt Land over Samferdselsdepartementets vedtak 22. oktober 2013 om avslag på begjæring om innsyn i dokument nr. 1 i sak 2013/1263. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Eirik Lae Solberg gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Monica Mæland.

Lars Jacob Hiim utnevnes til statssekretær for statsråd Monica Mæland.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ekspedisjonssjef Mona Juul utnevnes til ambassadør i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Kikkan Haugen utnevnes til ambassadør i Lilongwe, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Tone Tinnes utnevnes til ambassadør i Juba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Prosjektleder Kjetil Paulsen utnevnes til ambassadør i Bangkok, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Maputo, Mette Masst, utnevnes tillike til ambassadør i Port Louis, Mauritius.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2011.

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket. 

Forsvarsdepartementet
Oberstløytnant Kåre Emil Brændeland tildeles Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Bosnia i 1994.
(Pressemelding)

Fenrik Espen Høilund tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.
(Pressemelding)

Fenrik Kevin Haug Lamptey tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.
(Pressemelding)

Major Ole-Christian Emaus tildeles Krigsmedaljen og St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.
(Pressemelding)

Rittmester Herman Eldorhagen tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.
(Pressemelding)

Rittmester Marius Kristiansen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist ledelse og personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.
(Pressemelding)

Tildeling av medaljer til tre personer for tjeneste i internasjonale operasjoner.

Olje- og energidepartementet
Tillatelse til anlegg og drift av Utsirahøyden gassrørledning.