Avtale mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind

Det er oppnådd enighet i meklingen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind. Den minnelige avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper og gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Nord-Fosen siida i et generasjonsperspektiv.

– Dette har vært en belastende og vanskelig sak, spesielt for familiene som driver reindrifta på Fosen. Jeg er glad for at partene har blitt enige om en framtidsretta løsning som ivaretar reindriftas rettigheter. Enigheten mellom partene legger til rette for at også nye generasjoner kan se mulighetene for å videreføre reindrifta, sier energiminister Terje Aasland.

I april 2023 tok Energidepartementet initiativ til en meklingsprosess mellom partene for å løse saken. Meklingene har vært ledet av riksmekler Mats Ruland, sammen med tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reindriftsutøver Tom Kristian Lifjell. Denne prosessen har nå ført frem til en avtale mellom partene på Nord-Fosen.

Partene er enige om at avtalen sikrer reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter.

Med bakgrunn i avtalen som er inngått mellom partene, er det etter departementets vurdering ikke grunnlag for å iverksette en omgjøring av konsesjonsvedtaket til Roan vindkraftverk. Departementet innstiller derfor videre behandling av omgjøringssaken.

Avtalens innhold

På samme måte som i avtalen på Sør-Fosen som ble inngått før jul, legges det opp til at Nord-Fosen siida skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt. Energidepartementet har allerede satt i gang en utredningsprosess for å identifisere mulige areal som følge av avtalen på Sør-Fosen. 

Utredningen utvides til å også inkludere områder for Nord-Fosen. Det tas sikte på at et areal skal kunne tas i bruk av Nord-Fosen siida vinteren 2026/2027.

Nord-Fosen siida samtykker til at Roan Vind gis adgang til å fortsette å benytte området på Roan til vindkraftproduksjon ut konsesjonsperioden. Etter utløpet av konsesjonsperioden er det avtalt at Nord-Fosen siida får vetorett over vindkraftanleggets videre drift. Det betyr at rettighetshaverne ikke kan søke om forlengelse eller fornyelse av konsesjonen uten samtykke fra Nord-Fosen siida.

Samtidig forplikter Roan Vind seg til å stille et vesentlig økonomisk bidrag til disposisjon for tiltak for reindriften i Nord-Fosen siida.

Tiltak for reindrift

I Fosen-saken er det trukket frem som et moment i vurderingen at den sørsamiske kulturen er særlig sårbar. Partene i avtalen på Nord-Fosen har i lys av dette anmodet staten om å bidra til etablering av et sør-samisk kulturfond. Som oppfølging av dette vil regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslå en engangsbevilgning på 5 millioner kroner til oppretting av et sør-samisk kulturfond.

Regjeringen har tidligere varslet at det tas sikte på at et beløp tilsvarende 0,2 øre/kWh av vindkraftproduksjonen avsettes til lokale formål som natur, reindrift og eventuelt andre formål som er direkte berørt av arealbruken. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024 vil regjeringen, innenfor denne ordningen, foreslå at der et vindkraftprosjekt medfører negative konsekvenser av betydning for reindriftsvirksomhet, skal en andel av verdiskapingen tilsvarende 0,1 øre/kWh gå direkte til reindriften. Dette vil kunne styrke den økonomiske situasjonen for reindriften på Fosen ytterligere utover den kompensasjonen som følger av avtalen mellom partene.

I desember 2023 ble det oppnådd enighet i meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind.