Dagligvare:

Nytt forslag om prisdiskriminering

Regjeringen foreslår en ny forskrift om forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i dagligvarebransjen. Forbudet skal bidra til å gjøre det lettere for små og nye dagligvareaktører å konkurrere med de store og etablerte aktørene.

– Konkurransen i dagligvarebransjen er ikke god nok. Markedene domineres av noen få store aktører, og det er krevende for nye aktører å etablere seg. Få aktører har kontroll over sentrale deler av verdikjeden; butikkene, grossistene og til dels produsentene. Regjeringen foreslår nå at grossister og leverandører ikke skal kunne utnytte sin relative markedsmakt overfor små dagligvarekjeder, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Relativ markedsmakt handler om forholdet mellom to forhandlingsparter. Når en grossist eller leverandør har en klart sterkere forhandlingsposisjon enn den mindre aktøren, som i tillegg er avhengig av leveransen, skal det ikke være anledning til å utnytte denne ubalansen til å sette priser som skader konkurransen.

– Målet er å gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg og konkurrere i dagligvarebransjen. Færre etableringshindre og flere butikkjeder vil over tid bidra til mer konkurranse, og dermed lavere priser og bedre utvalg for forbrukerne, slår Vestre fast.

Mer målrettet tiltak

Tiltaket er en oppfølging av at næringsministeren i juni varslet at regjeringen ville se på alternative modeller til et forbud mot forskjeller i innkjøpspriser.

– Vi har brukt god tid og gjort grundige vurderinger før vi landet på dette alternativet, som jeg mener er mer målrettet og mindre inngripende enn tidligere forslag. Skal vi oppnå bedre konkurranse, må det ulike tiltak til, både rettet mot dagligvarekjedene, men også leverandørene og grossistene. Det er summen av disse tiltakene som på sikt kan bidra til bedre utvalg og lavere matvarepriser, sier Vestre.

Regjeringen har iverksatt historisk mange tiltak for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Forbud mot prisdiskriminering er et av tiltakene på regjeringens 10-punktsplan.

Forslaget sendes nå på høring med frist 9. februar 2024. 

Dagligvarekjeden MatGlede har åpnet tre butikker på Vestlandet. For å kunne konkurrere med de andre dagligvarekjedene i området er MatGlede avhengig av å ta inn en rekke essensielle varer. Varer som kunder regelmessig ser etter på butikken. Eksempler kan være brød, egg, potetchips og brus.

Grossisten BulkMester distribuerer de essensielle varene på hele Vestlandet, men er langt fra største leverandør i Norge. Det finnes andre leverandører som leverer på Vestlandet, men de er ikke reelle alternativer for MatGlede på grunn av manglende distribusjonsnettverk til alle butikkene deres. Dette gir BulkMester en relativ dominerende stilling overfor MatGlede. Fordi MatGlede ikke har andre alternativer for å skaffe de essensielle varene. Dette gjør at BulkMester kan ta en langt høyere pris fra MatGlede enn fra konkurrerende dagligvarekjeder, som BulkMester samtidig er mer avhengige av å ha som kunder.

I praksis vil en for høy innkjøpspris på de essensielle varene gjøre at MatGlede ikke kan konkurrere med de andre dagligvarekjedene på salg av disse varene. Den nye forskriften skal hindre at BulkMester utnytter denne ubalansen overfor MatGlede på en måte som er skadelig for konkurransen.

Ubalanse i forhandlingsmakt

Det er viktig for konkurransen og forbrukerne at det er et mangfold av aktører i dagligvarebransjen, både små og store.

Ubalanse i forhandlingsmakt kan føre til at det tilbys forskjellige innkjøpspriser til ulike dagligvareaktører, avhengig av hvilken forhandlingsmakt aktørene har. Dette kan være konkurranseskadelig, og ramme små forretninger eller kjeder som ikke har den samme forhandlingsmakten som store aktører.

Forslaget går derfor ut på å forby konkurranseskadelig prisdiskriminering i forhandlinger der det er en betydelig ubalanse i forhandlingsmakt til fordel for leverandøren eller grossisten.

  • I mai 2022 fattet Stortinget en rekke anmodningsvedtak der Stortinget ba regjeringen om å følge opp ulike forhold i dagligvaremarkedet. Flere av disse omhandlet forskjeller i innkjøpsbetingelser.
  • I oktober 2022 sendte regjeringen to forslag til forbud mot prisdiskriminering på høring. Forslagene gikk ut på å enten forby usaklig prisdiskrimiering eller konkurransebegrensende
  • Nærings- og fiskeridepartementet mottok 53 høringsinnspill. Høringen ga sprikende svar, og det var usikkerhet om forslagenes effekt og om de var i tråd med EØS-avtalen.
  • I juni 2023 varslet næringsministeren at regjeringen ville gjøre nye vurderinger, der en så på alternative modeller, før en sendte et nytt forslag på høring.
  • I dag sender regjeringen et nytt forslag til forskrift på høring med frist 9. februar 2024.