Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar på Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområder.

Sykepenger, omsorgspenger og pleiepenger

Fra årsskiftet trer en rekke mindre forenklinger, forbedringer og presiseringer i reglene om sykepenger, omsorgspenger og pleiepenger i kraft. Blant annet utvides retten til omsorgspenger for foreldre til barn med langvarig sykdom.

Forlengelse av midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Regjeringen har vedtatt å forlenge koronatiltaket som gir adgang til å utstede legeerklæring uten personlig oppmøte dersom legen vurderer det som faglig forsvarlig. Selv om covid 19-pandemien er inne i en annen fase, er det fortsatt smitte i samfunnet. Forlengelsen gjelder til og med 30. juni 2023.

Regelverket for tilleggsstønader

Justering av satsene for tilleggsstønader etter folketrygdloven til dekning av utgifter til å komme i eller beholde arbeid, stønader til dekning av reiseutgifter og mobilitetsfremmende stønader etter arbeidsmarkedsloven.

For oppdaterte satser, se tilleggsstønader - nav.no

Unntak for erstatningsoppgjør ved behovsprøving av barnetillegg til uføretrygd

Når et barn blir forsørget av flere som mottar uføretrygd eller alderspensjon, ytes barnetillegget til den som har rett til høyest tillegg. Enkelte typer erstatning som utbetales til den uføretrygdede, fører ikke til reduksjon av barnetillegget. Dette unntaket utvides til å gjelde for erstatning utbetalt til den andre forelderen i tilfeller der to foreldre mottar uføretrygd eller den ene mottar uføretrygd og den andre alderspensjon. Personen må selv opplyse om og dokumentere slike inntekter.

Videre utvides unntaket fra etteroppgjør ved dødsfall.

Formålet med endringene er å sikre lik behandling uavhengig av hvem av foreldrene som mottar barnetillegget.

Mer til vanskeligstilte

Budsjettforliket sikrer en engangsutbetaling på tre tusen kroner til uføre som mottar uføretrygd etter minstesatsene. Satsene for barnetillegg til arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad økes til 35 kroner per barn per dag. Endringene skal gjelde fra 1. februar og vil bli fastsatt i forskrifter.

Pensjonstrygden for fiskere

Med virkning fra 1. januar 2023 vil årspremien for medlemskap i Pensjonstrygden for fiskere økes med 25. pst. ut over den økningen som følger av den årlige endringen av folketrygdens grunnbeløp. Videre økes avgiften på omsetting av fisk til Pensjonstrygden for fiskere fra 0,35 pst. til 0,40 pst. Endringene gjøres for å bedre balansen mellom ordningens inntekter og utgifter, i påvente av vurderingene til en partssammensatt arbeidsgruppe som er satt ned for å utrede endringer i ordningen.

Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen trådte i kraft 20. desember 2022. Loven skal gi Ekstremismekommisjonen tilgang til informasjon som er nødvendig for at kommisjonen skal kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Forslaget inneholder regler om informasjonstilgang, taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for kommisjonen og forbud mot at opplysninger kommisjonen mottar kan brukes som bevis i senere rettssaker m.m. Det foreslås ikke at det etter loven skal gjelde noen opplysningsplikt overfor kommisjonen.

Endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid) trer i kraft 1. januar 2023. Det innføres en normgivende bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid, og at behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte. Videre styrkes deltidsansattes fortrinnsrett ved at det lovfestes at fortrinnsretten til utvidet stilling også skal gjelde fremfor ny innleie i virksomheten, samt at deltidsansatte også skal ha fortrinnsrett til "ekstravakter og lignende".

Endringer i dagpengeregelverket 2023:

Barnetillegg

Med virkning fra 1. januar 2023 gis barnetillegg til begge foreldre som forsørger barn og mottar dagpenger. Satsen økes til 35 kroner per barn per dag fra og med 1. februar 2023.

Ferietillegg

Fra og med ferieåret 2023 gjeninnføres rett til ferietillegg på 9,5 prosent for medlemmer som har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i opptjeningsåret. Som følge av det innføres et ferietillegg for dagpengemottakere, blir det også gjeninnført en tilsvarende rett til et ferietillegg i sykepengeordningen for dem som har mottatt sykepenger på grunnlag av dagpenger.

Som følge av at det innføres ferietillegg, avvikles ordningen med rett til ferie med dagpenger. De som har opptjent en slik rett, gis mulighet til å avvikle feriefravær med dagpenger i inntil fire uker til og med 31. januar 2023. Forskrift om overgangsregler fastsettes av departementet

Endringer i gjenopptaksregelen 

Særregler om gjenopptak av dagpenger etter avbrudd i stønadsperioden på mer enn 52 uker på grunn av sykdom som skyldes svangerskap, avtjent verneplikt eller deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, oppheves. Retten til gjenopptak ved avbrudd i dagpengeperioden på inntil 52 uker vil fortsatt gjelde og dekker de fleste tilfeller.

Denne saken vil bli oppdatert.