Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 fra Landbruks- og matdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Følgende lover og forskrifter trer i kraft fra 1.7.2022.

Midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Strømstøtten til jordbruksforetak og veksthus videreføres fra april 2022 til mars 2023. I tillegg inkluderes vanningslag i ordningen. Det gjøres videre endringer i utmålingsreglene for veksthus.

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Forskriftsrevisjonene innebærer for det første at den nasjonalt fastsatte kvoten for jordbær med opprinnelse alle land, er økt med 350 tonn til 2 050 tonn. Endringen er gjort med bakgrunn i prognoser for norsk produksjon og konservesindustriens behov for bær. Det er også foretatt en tydeliggjøring av regelverket ved at de ulike kvotestørrelsene, både de nasjonalt fastsatte kvotene med opprinnelse alle land samt kvoter bundet til EU og Storbritannia, nå fremgår særskilt av vedlegg 6b. Dette innebærer ingen materiell endring. Videre er det gjort en tydeliggjøring av bestemmelsene om omsetning av kvoteandeler og ordningen for individuelle tollnedsettelser for bærpulp og -konsentrat.

Forskriftsrevisjonen innebærer ogå blant annet at det åpnes for at Landbruksdirektoratet kan gjøre en vurdering av hvilke varer det er mest hensiktsmessig å supplere det norske markedet med i en underdekningssituasjon for målprisvarer, endringer i vareomfanget for noen av ordningene for generelle og individuelle tollnedsettelser, samt endringer i kvotestørrelsen for den nasjonalt fastsatte tollkvoten for jordbær til bearbeidingsindustrien.

Forskriftsendringer i forbindelse med Reindriftsavtalen 2022/2023

Forskriftene til reindriftsavtalen endres hvert år som følge av at ny reindriftsavtale blir vedtatt av Stortinget. Forskriftsendringene er en oppfølging av endringer avtalepartene har fremforhandlet under årets reindriftsforhandlinger, og er nedfelt i reindriftsavtalen for 2022/2023.

Ny økologiforskrift vedtatt av LMD og NFD 11.06.2022 med ikrafttredelse 25.06.2022

Fra 1. januar 2022 ble nytt økologiregelverk gjeldende i EU, og fra 25 juni blir regelverket også gjeldende i Norge. Her får du informasjon om de største endringene.
Les - Nytt økologiregelverk blir gjeldende i Norge | Mattilsynet