Endringer i miljøregelverket på Svalbard

Regjeringen har vedtatt flere endringer i miljøregelverket på Svalbard. Formålet med endringene er å ivareta større villmarksområder og redusere belastningen på naturen og dyrelivet.

– Norge har et ansvar for å ta vare på villmarksnaturen på Svalbard, og klimaendringene og økt aktivitet legger nå et stort press på naturmiljøet.  Nå strammer vi inn regelverket for å ta bedre vare på den sårbare naturen og det utsatte dyrelivet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 

Blant de vedtatte endringene i verneforskriftene er bestemmelser som begrenser hvor det er tillatt å sette turister i land, hvor mange passasjer det er tillatt å ha om bord i skip og forbud mot bruk av droner. Samtidig har Klima- og miljødepartementet fastsatt endringer i forskrift om motorferdsel, forskrift om leiropphold og fastsatt ny forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr etter svalbardmiljøloven.

Svalbard
Steinkobbe i Billefjorden. Foto: Martin Lerberg Fossum

Forslag til endringer i svalbardmiljøloven om å stramme inn reglene om isbjørn, forby bruk av droner ved utvalgte fuglefjell og endre bestemmelsen om overtredelsesgebyr skal legges frem for Stortinget.

De nye reglene vil gjelde fra 1. januar 2025.

Dette er de viktigste endringene:

  • Forbud mot ilandstigning i verneområder bortsett fra 43 kartfestede områder. Ilandstigningsforbudet vil gjelde for de som deltar i turistvirksomhet, ikke individuelt reisende eller fastboende.
  • Bestemmelse om begrensning på maks 200 passasjerer om bord utvides til også å gjelde verneområdene vest på Svalbard.
  • Forbud mot bruk av droner i verneområdene.
  • Permanent forbud mot ferdsel på sjøis etter 1. mars på utvalgte fjorder. Det er gitt unntak slik at folk skal kunne komme seg til hyttene sine.
  • Fartsgrense på maksimalt 5 knop innenfor en avstand på 500 fra land utenfor utvalgte fuglefjell i tiden 1. april til 31. august.
  • Avstandskrav og en hastighetsbegrensning ved liggeplasser for hvalross. Ved motorferdsel i sjø skal det holdes minst 150 meters avstand til liggeplass for hvalross (med unntak for nødvendig adkomst til havner, bygninger mv.)og man skal ikke holde høyere hastighet enn 5 knop nærmere enn 300 meter fra liggeplass for hvalross.
  • Forbud mot å brytie fastis, med unntak for å holde farleden inn til havnene i Longyearbyen og Barentsburg åpen, sikre forsyninger til Ny-Ålesund og for Kystvaktens utføring av nødvendige oppgaver.
  • Flere må søke om tillatelse til telt- og leiropphold.