Offisielt frå statsrådet 9. februar

I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om innkjøp av luftvern.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 9. februar 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Forsvarsdepartementet

Prop. 48 S (2023-2024)
Anskaffelse av luftvern

Relatert: 

Klima- og miljødepartementet

Prop. 47 L (2023-2024)
Endringer i svalbardmiljøloven (beskyttelse av sjøfugl og isbjørn, overtredelsesgebyr, opprydding m.m.)

Relatert:

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 20. juni 2014 nr. 45 om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing). Følgende trer i kraft 1. mars 2024 for tinglysing i Løsøreregisteret:

  • Endringsloven del I (tinglysingsloven) § 7 første ledd første og annet punktum.

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet

Det fastsettes forskrifter om endring av verneforskrifter på Svalbard.

4. Utnemningar m.m.

Energidepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Cassandra Velten til underdirektør i Energidepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Klagesaker m.m.

Klima- og miljødepartementet

Klage fra NOAH over Klima- og miljødepartementets vedtak 5. desember 2023 om avslag på søknad om grunntilskudd tas ikke til følge.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet

Ljubljana-Haag-konvensjonen om internasjonalt samarbeid i forbindelse med etterforskning og straffeforfølgning av folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og andre internasjonale forbrytelser undertegnes.

Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner etableres som et ordinært forvaltningsorgan under Utenriksdepartementet med virkning fra 9. februar 2024. Utenriksdepartementet fastsetter instruks for virksomheten.

Relatert: