Prop. 47 L (2023–2024)

Endringer i svalbardmiljøloven (beskyttelse av sjøfugl og isbjørn, overtredelsesgebyr, opprydding m.m.)

Klima- og miljødepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i svalbardmiljøloven. Proposisjonen inneholder forslag til forbud mot bruk av ubemannende luftfartøy (droner) i nærheten av fuglefjell i tiden 1. april til 31. august og innstramminger i reglene om isbjørn med blant annet et avstandskrav. I tillegg foreslås det å utvide hjemmelen til å innføre overtredelsesgebyr til flere sakstyper m.m., hjemmel for å kunne delegere myndighet til å bruke administrative virkemidler (tilsyn, påleggshjemler, tvangsmulkt etc.) og til å gi forskrifter om gebyr for behandling av private planforslag. Videre foreslås svalbardmiljøloven § 64 om opprydding presisert og endret med en ny hjemmel for Sysselmesteren til å pålegge tiltakshavere å utarbeide en oppryddingsplan.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget