Statsbudsjettet 2023

Nytt verktøy for bedre klimapolitisk styring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen Støre legger fram klimastatus og -plan sammen med statsbudsjettet for 2023. Dette er et nybrottsarbeid i norsk klimapolitikk. Planen dekker rapportering etter klimaloven, redegjør for utslippseffekten av statsbudsjettet og presenterer et styringssystem for hvordan vi når klimamålet for 2030.

- Regjeringen Støre slo fast at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk. Nå viser vi at det var alvorlig ment. Klimakrisen kan ikke settes på vent, sier klima- og miljøminister, Espen Barth Eide.

Formålet med å legge fram en klimastatus og -plan med statsbudsjettet er å koble utslippsbudsjett inn sammen med statsbudsjettet. Slik skal vi styre mer effektivt mot klimamålene i 2030.

Last ned regjeringens klimastatus og - plan her.

Metoden for å beregne utslippseffekter av statsbudsjettet skal forbedres. Med dette er regjeringen i gang med å telle utslipp slik vi teller kroner og øre. Regjeringen skal fylle på med ny politikk årlig og forbedre klimaplanen hvert år.

- Årlige klimaplaner er den nye normalen. Styringsverktøyet skal binde oss til masten slik at vi holder stø kurs mot klimamålene. Dette er ekstra viktig i en turbulent tid, sier Eide. 

Som et delmål på veien mot netto-null-utslipp og lavutslippssamfunnet i 2050 har regjeringa satt et omstil­lingsmål for hele økonomien.

- Det er på høy tid å utvide klimapolitikken til å gjelde hele økonomien, ikke bare halve som har vært fokuset fram til nå. Regjeringen er i gang med et grønt industriløft for at norsk industri og eksportnæringer kan ligge fremst kappløpet mot nullutslipp, sier Eide.

Viktige klimatall* i klimastatus og -plan 2023

  • Klimapolitikken har ikke vært sterk nok fram til nå. Norge får utslippsgjeld** for årene 2021 og 2022 anslått til hhv. 0,5 og 0,4 millioner tonn CO2.
  • Vi ligger an til å gå i balanse for 2023 med et estimert utslippskutt på om lag 0,7 millioner tonn i 2023 utover dagens politikk.
  • Sum utslippskutt er 20,3 millioner tonn over perioden 2021-2030. Det betyr at:
    • Vi ligger an til å oppfylle avtalen med EU om 40 pst. kutt i ikke-kvotepliktig sektor.
    • Vi tar høyde for at avtalen med EU trolig forsterkes og er nær en utslippsreduksjon på 50 pst fram til 2030.

* Det er stor usikkerhet rundt framtidig utslippsutvikling og effekt av klimapolitikken. En del klimapolitikk er heller ikke tallfestet.

** Under dagens avtale med EU har Norge et utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor. Utslippbudsjettet setter en grense for høye utslippene kan være år for år, og over perioden.