Fastsettelse av ny midlertidig forskrift om strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Olje- og energidepartementet den 30. juni 2022 fastsatt midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag.

Formålet med forskriften er å bidra til at norsk matproduksjon i jordbruket og produksjon i veksthus opprettholdes gjennom å kompensere for ekstraordinære strømutgifter. Forskriften viderefører strømstøtten til jordbruksforetak og veksthus frem til og med mars 2023. I tillegg er vanningslag inkludert i ordningen. Forskriften er en oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 70 L (2021–2022) og Prop. 77 S (2021–2022).

Blomstergartneri.
Gartneri med blomsterproduksjon. Foto: Arne Jostein Lyshol