Forslag om endring i utlendingsloven på høring – forlenget midlertidighet for personer med kollektiv beskyttelse

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag om å endre utlendingsloven § 34, slik at personer med midlertidig kollektiv beskyttelse kan måtte vente i opptil fem år før de kan få en tillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge. I dag kan denne gruppen få en ordinær tillatelse etter tre år med kollektiv beskyttelse.

– Personer som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse er i Norge midlertidig, og utgangspunktet er at de skal returnere til hjemlandet når omstendighetene tillater det. Situasjonen i Ukraina har vist at tre år kan være noe knapp tid for å vurdere utviklingen i sikkerhetssituasjonen og for å kunne finne gode, langsiktige løsninger både for de fordrevne og for det norske samfunnet. Gjennom dette forslaget blir det mulig å fastholde midlertidigheten som ligger til grunn for ordningen over en noe lengre periode, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Tillatelser etter ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse gis for ett år av gangen, og kan i dag forlenges i inntil tre år. Muligheten til å forlenge tillatelsene i inntil fem år vil gi regjering og storting bedre tid til å vurdere handlingsalternativer. Ved vurdering av fremtidige løsninger vil det blant annet ses hen til tilsvarende prosesser i andre europeiske land. Det er ikke ønskelig at norsk regelverk skiller seg vesentlig fra hva som besluttes i EU. Dersom flere land fastholder prinsippet om midlertidighet utover tre år, mens Norge da går over til mer permanente løsninger, vil det kunne få stor betydning for tilstrømningen hit. En utvidelse av adgangen til å gi midlertidig kollektiv beskyttelse i fem år innebærer ikke nødvendigvis at disse tillatelsene vil forlenges i inntil fem år. Det kan likevel vise seg å være hensiktsmessig å gi ordinære tillatelser etter tre år. Forslaget åpner for å velge den til enhver tid beste løsningen.

Den foreslåtte lovendringen er generell, og vil gjelde for alle som omfattes av en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse. Per i dag vil den i praksis kun få betydning for fordrevne fra Ukraina.

Høringsfristen er 15. februar 2024.