Forslag om endringer i verdipapirhandelloven – nye regler om flagging

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til nye regler i verdipapirhandelloven om flagging. De foreslåtte lovreglene vil gjennomføre deler av direktiv 2013/50/EU, som ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 12. juni 2020.

Direktiv 2004/109/EF (rapporteringsdirektivet) regulerer blant annet investorers plikt til å flagge endringer i posisjoner. Et sentralt formål med reglene er å bidra til gjennomsiktighet i markedet. Rapporteringsdirektivet er endret ved direktiv 2013/50/EU, som ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 12. juni 2020. Endringene går blant annet ut på større grad av harmonisering av reglene, og en utvidelse av flaggeplikten til å dekke flere finansielle instrumenter.

De foreslåtte reglene gjennomfører EØS-reglene om flagging, og det foreslås også enkelte endringer i verdipapirhandellovens bestemmelser om forvaltningsmessige tiltak og sanksjoner. I proposisjonen bes det også om samtykke fra Stortinget til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning 12. juni 2020 om å ta direktiv 2013/50/EU inn i EØS-avtalen.