Nye regler om flagging – ikrafttredelse

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Endringer i verdipapirhandellovens bestemmelser om flagging trer i kraft 1. september 2022.

Stortinget vedtok 13. juni 2022 endringer i verdipapirhandellovens bestemmelser om flagging.

Lovendringene er basert på et forslag i Prop. 83 LS (2021-2022) og gjennomfører bestemmelser i direktiv 2013/50/EU, som igjen endrer direktiv 2004/109/EF (rapporteringsdirektivet).

Kongen i Statsråd har i dag besluttet at lovendringene trer i kraft 1. september 2022.

Finansdepartementet vil snarlig publisere nye forskriftsregler om flagging, samt overgangsregler knyttet til de nye bestemmelsene.

Les mer: