Prop. 83 LS (2021–2022)

Endringer i verdipapirhandelloven (flagging) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2020 av 12. juni 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/50/EU

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i verdipapirhandellovens bestemmelser om flagging mv. for å gjennomføre deler av direktiv 2013/50/EU i norsk rett. Direktiv 2013/50/EU endrer blant annet direktiv 2004/109/EF (rapporteringsdirektivet). I proposisjonen bes det også om Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2013/50/EU i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget