Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål avvikles

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Regjeringa har bestemt at gaveforsterkningsordninga skal avvikles fra og med 1. januar 2022. Det er et viktig prinsipp for regjeringa at det ikke er evnen til å tiltrekke seg privat kapital, som styrer fellesskapets midler. Utbetalingene fra ordningene har i tillegg hatt en veldig skjev geografisk fordeling, og vi vil nå starte arbeidet med å benytte de aktuelle midlene på en bedre måte, til det beste for lokalt og regionalt kulturliv, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Søknader som er mottatt i perioden 1. juli – 31. desember 2021 vil bli behandlet etter gjeldende retningslinjer for ordningen. Det betyr at godkjente søknader vil få utbetalt gaveforsterkning etter at den økonomiske rammen for gaveforsterkningsordningen er fastsatt. Rammen fastsettes vanligvis i løpet av mai.

Gaveforsterkningsordningen ble opprettet i 2014 og har i hovedsak vært finansiert av spilleoverskuddet i Norsk Tipping AS avsatt til kulturformål. Ordningen innebærer at private pengegaver til kunst- og kulturinstitusjoner blir forsterket gjennom et påslag fra staten på inntil 25 prosent av det private gavebeløpet. De oppdaterte retningslinjene gjelder fra januar 2021 og innebærer at samlet utbetaling rammestyres innenfor disponibel avsetning fra spillemidlene til ordningen. Dette kan føre til at faktisk utbetalt gaveforsterkning blir lavere enn 25 prosent av gavebeløpet. Rammen vil bli kjent når oversikten over mottatte søknader per 31. desember 2021 er klar.

Gjeldende retningslinjer