Havvind blir Norges neste eksporteventyr

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Torsdag 1. desember lanserte næringsministeren den første eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til at norske aktører kan ta større andeler på det globale havvindmarkedet.

– Norge skal bli en verdensledende havvindaktør. Vi har teknologi og kompetanse fra maritim næring og olje- og gassnæringen. Samtidig har norsk næringsliv en unik evne til å omstille seg. Dersom industrien og staten satser målrettet og raskt, har norske aktører en solid mulighet til å ta markedsposisjoner på det globale havvindmarkedet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Store ambisjoner for havvindsatsingen

Regjeringen har som mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Satsningen på havvind ble foreslått av Nasjonalt eksportråd, og blir den første satsingen i eksportreformen.  

– Målene for havvindsatsningen er ambisiøse og kommer fra næringslivet selv. Innen 2030 skal vi ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet, som innebærer en omsetning på om lag 85 milliarder krone. Lykkes vi dette tiåret, lykkes vi de neste femti. Havvindmarkedet er i rask vekst, og dersom vi posisjonerer oss godt på det globale markedet kan næringen sikre oss arbeidsplasser og eksportinntekter mange år frem i tid, sier Vestre

Sterk posisjon og profil i utvalgte markeder

Regjeringen setter av 50 til 90 millioner kroner til satsingen innen utgangen av 2023, avhengig av størrelsen på bidrag fra næringslivet. De viktigste tiltakene i satsingen er styrking av det det eksportrettede virkemiddelapparatet som skal bidra til å fremme norsk havvindsektor i utlandet. Satsingen legger også opp til tettere koordinering av virkemiddelaktørene gjennom Team Norway. Det skal utvikles en felles merkevare for norsk havvindsektor, med særlig fokus på bærekraft og miljø. Vi skal også bygge opp kompetanse hos norske bedrifter gjennom «Entry Programme Offshore Wind» slik at norske aktører er godt posisjoner til å konkurrere om internasjonale havvindkontrakter.

– Skal Norge bli en verdensledende aktør på det globale havvind markedet krever dette en kraftfull, målrettet og koordinert satsing fra norske industribedrifter og myndigheter, sier Vestre.

Eksportsatsingen på havvind er et offentlig-privat samarbeid med bidrag både fra staten og næringslivet. Satsingen følges opp og videreutvikles i tett samarbeid med næringslivet.

Faktaboks om «Hele Norge Eksporterer»

Hele Norge Eksporterer er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Satsingen ble lansert 10. mars 2022 av næringsminister Jan Christian Vestre og inneholder flere tiltak med mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

Hva gjør regjeringen?

  • Regjeringen har etablert Nasjonalt eksportråd som gir råd og innspill til næringsministeren og utformer forslag til større strategiske eksportsatsinger. Rådet består av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet.
  • Regjeringen har etablert et sekretariat for Nasjonalt eksportråd, hvor representanter fra partene i arbeidslivet, relevante departementer og virkemiddelaktører bidrar. Dette samarbeidet er en nyvinning, som sikrer at næringslivet og partene er med i hele økosystemet rundt eksportsatsningen.
  • Regjeringen har gitt Eksportfinansiering Norge (Eksfin) et bredere mandat, for å bidra til økt eksport og eksportrettede investeringer. Eksfin kan med dette gi lån til eksportrettede investeringer og finansiere klimaprosjekter med eksportpotensial i Norge. Det åpnes også for finansiering av bunnfaste vindkraftprosjekter offshore, på lik linje med flytende vindkraftprosjekter.
  • Regjeringen vil etablere en søknadsbasert ordning i Innovasjon Norge hvor bedrifter kan søke om støtte til å delta på messer og felles næringsfremmeaktiviteter.
  • Regjeringen vil etablere et nytt nasjonalt merkevareprogram – «Made in Norway» – gjennom utvikling av et nasjonalt kompetanseprogram og mer effektive verktøy som setter næringer, klynger og bedrifter i stand til å ta internasjonale posisjoner gjennom den styrken Norge som merkevare representerer.