Helse- og omsorgsministeren presenterte regjeringens ventetidsløfte

Regjeringen vil snu trenden og få ned ventetidene til sykehusene. I dag presenterte helse- og omsorgsministeren regjeringens ventetidsløfte, sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de regionale helseforetakene.

– Min viktigste oppgave som helse- og omsorgsminister er å sørge for at folk i hele landet kan være trygge på at de får helsehjelp av høy kvalitet når de trenger det. Velferdsstaten skal være den beste helseforsikringen vi har i Norge. Derfor er jeg glad for at jeg kan stå sammen med arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og helseforetakene og presentere ventetidsløftet. Ventetidene skal markant ned, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Ventetidene i sykehusene har økt siden 2017. I dag må du i snitt vente 15 dager lenger enn du måtte for sju år siden. Årsakene til økningen i ventetidene er sammensatte, men pandemien har hatt en betydelig påvirkning.

Skal snu trenden

– Vi skal jobbe sammen på nye måter for å snu trenden og sørge for en nedgang i gjennomsnittlig ventetid i 2024 og 2025, slik at det i perioden blir en markant reduksjon i ventetidene. Gjennom et forpliktende trepartssamarbeid skal vi legge til rette for å ta i bruk alle gode tiltak som virker, sier Vestre.

Partnerne i ventetidsløftet skal jobbe langs tre hovedspor for å oppnå målsetningen om at ventetidene skal ned. De tre hovedsporene er helsepersonell, innovasjon og samarbeid. Aktuelle tiltak er bedre ansvar- og oppgavedeling, hensiktsmessige arbeidstidsordninger, kvelds- og helgeåpne poliklinikker, færre rapporteringskrav og samarbeid med private aktører etter avtale med og prioritering av det offentlige.

– Jeg er veldig glad for at de største arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har takket ja til å være med inn i samarbeidet. Gode løsninger oppstår som regel nærmest pasientene, blant fagfolkene som kjenner hverdagen best og som vet hva som skal til for å få ned ventetidene, sier Vestre

– Et viktig nasjonalt partnerskap

– Fagforbundet og våre tillitsvalgte er glade for at helseministeren deler vår bekymring rundt økte ventetider og at han ser til partene i arbeidslivet for å finne løsninger. Om vi fortsatt skal ha en sterk oppslutning rundt vår solidariske, offentlige helsetjeneste, må vi endre hvordan vi jobber. Ansatte må få hele, faste stillinger, arbeidsoppgavene må fordeles bedre og arbeidsbelastningen må ned, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet

– Uten snarlig politisk handlekraft, ansattes involvering og faktabaserte analyser vil helsetjenesten og samfunnet vårt endre seg dramatisk. Vi applauderer helseministeren respons som har ført til dette viktige nasjonale partnerskapet, og ser fram til konkrete tiltak og økt finansiering. Sammen skapes reelle muligheter til å løse både de enkle og de mer komplekse problemsstillingene, både i sykehus og i kommuner for pasienter, ansatte og oss som befolkning, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

Ønsker å snu utvikling

– Lange ventetider og fristbrudd er et symptom på en større underliggende «sykdom» i spesialisthelsetjenesten, som ikke lar seg behandle med kortsiktige tiltak alene. Dette krever langsiktig styrking av sektoren og et varig løft. Kapasitetsutfordringene i sykehusene skyldes underfinansiering og urealistiske effektiviseringskrav over lang tid. Resultatet er dårligere rammevilkår, og en utvikling mot de bemanningsutfordringene vi ser i dag. Denne utviklingen må snus for det er mennesker vi behandler, sier president i Legeforeningen Anne-Karin Rime.

– Det haster med økte investeringer, men også smartere investeringer i både brukervennlige IT-løsninger, større og bedre sykehusbygg og rette kompetanse på rett plass. Norge må utdanne flere leger selv, tidstyvene må bort, og sykehusene må ansette mer klinisk støttepersonell på seksjons- og avdelingsnivå.

Fakta om regjeringens ventetidsløfte

Partnerne er enige om at følgende tiltak er relevante i arbeidet med å redusere ventetider i spesialisthelsetjenestene:

Personell

  • Fagfolkene er den viktigste ressursen i sykehusene, og er derfor også den viktigste faktoren for å redusere ventetidene. Partnerne vil støtte opp om tiltak for riktig bruk av personell og kompetanse, herunder bedre ansvar- og oppgavedeling, hensiktsmessige arbeidstidsordninger og redusert sykefravær.

Innovasjon

  • Digitale løsninger og innovasjoner som dokumenteres og spres er viktige for å frigjøre arbeidstid, for samhandlingen og for pasientene.

Samarbeid

  • Den offentlige helsetjenesten er ansvarlig for å sikre forsvarlige tjenester og at pasientene opplever akseptable ventetider. Private aktører, både ideelle og kommersielle, kan også bidra til å redusere ventetidene. Bruk av private aktører skal skje etter avtale med de regionale helseforetakene.

Nett-tv Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre inviterer til pressekonferanse

Se sendingen her

Se sendingen her