IMF: Sterk vekst i norsk økonomi

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det internasjonale valutafondet (IMF) presenterte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi og regjeringens økonomiske politikk. En delegasjon fra IMF har den siste uken hatt møter med norske myndigheter, akademiske miljøer, finansinstitusjoner og partene i arbeidslivet. Den endelige rapporten vil bli behandlet av IMFs styre senere i år.

IMF slår fast at norsk økonomi har kommet sterkt tilbake etter pandemien. Fastlands-BNP anslås å vokse med rundt 4 prosent i år. Samtidig er det stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene fremover. Krigen i Ukraina, faren for lavere etterspørsel fra Europa og flaskehalser i internasjonale verdikjeder skaper usikkerhet, men delegasjonen mener at norsk økonomi er mindre utsatt enn andre land og at utviklingen både kan bli svakere og sterkere enn lagt til grunn. IMF støtter regjeringens budsjettpolitikk, og trekker frem at det vil være nødvendig å stramme inn finanspolitikken fremover.

– Målet for regjeringens økonomiske politikk er en økonomisk vekst som bidrar til arbeid til alle, og en mer rettferdig fordeling som reduserer forskjeller, uavhengig av folks lommebok og bosted. Det viktigste vi gjør for folks økonomiske sikkerhet nå, er å holde igjen på pengebruken. Da unngår vi en overoppheting av økonomien, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Delegasjonen støtter regjeringens mål om inkluderende vekst og mindre ulikhet, og roser Norge for å styrke den grønne omstillingen.

– Regjeringen vil redusere skatter og avgifter for vanlige folk og gjøre skattesystemet mer sosialt og geografisk rettferdig. Jeg merker meg at IMF-delegasjonen støtter opp om regjeringens mål om et omfordelende skattesystem. IMF støtter også regjeringens mål om et arbeidsliv bestående av faste stillinger og mer heltidsarbeid. For å oppnå dette, er det viktig at utsatte grupper får innpass på arbeidsmarkedet, at arbeidsfolk får styrke sin kompetanse gjennom hele yrkeslivet, og at vi får opp andelen som fullfører videregående skole. Å bidra til at folk kommer i arbeid er noe av det viktigste vi gjør, sier Vedum.  

IMF skriver at aldersrelaterte utgifter og lavere overføringer fra Statens pensjonsfond utland øker behovet for reformer som sikrer bærekraften i velferdsstaten.

– IMFs bekymring for den høye gjelden i husholdningene understreker behovet for at regjeringen fører en trygg økonomisk politikk, som ikke skaper ytterligere press i norsk økonomi. Vi må løse folks hverdagsutfordringer, uten at det bidrar til å skape nye problemer i folks økonomi, avslutter finansministeren.

IMFs delegasjon ble ledet av Emil Stavrev.

Les mer: