Innspill til Utsynsmeldingen

Regjeringen vil legge frem en melding om fremtidens kompetansebehov før påske 2023 som har arbeidstittelen Utsynsmeldingen.

Målet for denne meldingen er å peke på de viktigste kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet fremover, og bidra til at innbyggerne i hele landet har tilgang til utdanning. Det er store udekkede arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet, og det er grunn til å tro at utfordringen vil bli enda større fremover. Aldringen av befolkningen fører til at vi relativt sett blir stadig færre mennesker i arbeidsfør alder. Det kan også bli vanskeligere å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Med et begrenset økonomisk handlingsrom blir det enda viktigere å prioritere og satse på den kompetansen som er viktigst for Norge.

Kunnskapsdepartementet har fått innspill til meldingsarbeidet fra medlemmene i Kompetansepolitisk råd i juni og i oktober. I tillegg har Kommunal- og distriktsdepartementet arrangert 14 innspillsmøter i forbindelse med arbeidet med distriktsmeldingen der kompetanse er et viktig tema.

Alle innspillene vi har fått til Utsynsmeldingen kan leses her:

Innspill til arbeidet kan sendes til postmottak@kd.dep.no før jul 2022.