Statsbudsjettet 2023

Mer penger til nasjonalparker, friluftsliv og kamp mot pukkellaks

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å styrke forvaltningen av nasjonalparkene, å gi mer til friluftsliv, og øke kampen mot pukkellaks.

Regjeringen vil blant annet gi ti millioner kroner mer til nasjonalparkene.

 - Vi har en fantastisk natur i Norge, og den må vi ta vare på. Men det er ikke nok bare å verne. For å ta godt vare på naturverdiene i nasjonalparkene, må de forvaltes fornuftig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til autorisasjon av to nye besøkssentre for nasjonalparker, ett for vestsiden av Jotunheimen og ett for vestsiden av Reinheimen.

-Gjennom besøkssentrene vil tilreisende kunne lære mer om den flotte naturen og historien rundt, og om hvordan man bør te seg i norsk natur, sier Eide.

Regjeringen foreslår at det blir bevilget penger til tre nye stillinger som nasjonalparkforvaltere tilknyttet Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparkstyrer, Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyrer og Midtre Nordland nasjonalparkstyrer. I tillegg foreslår regjeringen at verneområdestyrene får økt støtte til drift.

 

Kamp mot pukkellaks

Regjeringen foreslår også å styrke arbeidet mot pukkellaks, med ti millioner kroner mer enn i år.

- Det er viktig at vi begrenser pukkellaks i vassdragene i Øst-Finnmark. Vi må unngå videre spredning til vassdrag lenger sør og til andre deler av Europa, sier Eide.

Pukkellaksen er en fremmed art spredt fra Russland, og den utgjør en trussel mot den atlantiske villaksen og mot økosystemet i elvene.

-Vi venter rekordmye pukkellaks i 2023 og mottiltakene vil være helt avgjørende for om Norge klarer å holde bestanden av pukkellaks på et lavt nivå i årene fremover, sier Eide.

Miljødirektoratets kompetansegruppe for arbeid mot pukkellaks vil anbefale tiltak som er tilpasset hvert av de aktuelle vassdragene.

I 2023 foreslår regjeringen å bruke totalt 25,3 millioner kroner til bekjempelse av pukkellaks. Pengene skal rettes mot de meste effektive tiltakene mot spredning av pukkellaks i de vassdragene som er hardest rammet.

 

Friluftslivets år i 2025

Regjeringen vil bidra til et nytt Friluftslivets år i 2025. Det er satt av 1,2 millioner kroner til Norsk Friluftsliv, slik at de kan starte arbeidet med å planlegge året.

Friluftslivets år i 2025 vil inneholde en rekke friluftsaktiviteter gjennom hele året, og skape stor oppmerksomhet om friluftsliv.

- Friluftsliv er en viktig del av tilværelsen for mange, og bidrar til god helse og

livskvalitet. Regjeringen ønsker at flest mulig skal få erfaring og kunnskap om friluftsliv, ikke minst barn og unge. Et nytt Friluftslivets år i 2025 vil bidra til dette, sier Espen Barth Eide.

Regjeringen ønsker en varig satsing på friluftsliv i skolen. Regjeringen har derfor gjort om de midlertidige prosjektmidlene til Norsk Friluftsliv til å bli faste.

- Det er viktig at også personer med nedsatt funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn får erfaring og kunnskap om friluftsliv. Innenfor skoleverket når vi alle barn og unge, og det er derfor viktig at friluftsliv kan inngå i skolehverdagen, sier Eide.

 

Skogvern

På bakgrunn av en krevende budsjettsituasjon, foreslår regjeringen en reduksjon på 235 millioner kroner til skogvern. Dette vil gi lavere aktivitet i skogvernet, men man kan fortsatt føre videre et mindre samarbeid om frivillig skogvern. Målet om ti prosent skogvern er langsiktig. I mellomtiden vil regjeringen gjøre skogvernet mer treffsikkert og effektivt, slik at vernet fanger opp de viktigste områdene for naturmangfold, og slik at staten ikke betaler for mye erstatning for skog som er lite lønnsom.

 

Villrein

Villrein er en nasjonal art at Norge har et spesielt ansvar for. Norge har en internasjonal forpliktelse til å ivareta villreinen og dens leveområder. Norge forvalter rundt 90 prosent av vill fjellrein i Europa. Det vil si at Norge har tilnærmet eneansvar for at villreinen overlever i Europa.

-Det er et stort behov for å bedre forholdene for villreinen i Norge. Det er nødvendig for å sikre at arten overlever. Det er gjort mye for villreinen de seneste årene, men det har ikke vært tilstrekkelig. Derfor har regjeringen nå vedtatt å lage en stortingsmelding om villreinen. Der ønsker vi å komme fram til hva slags tiltak som bør bli satt i verk framover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det er også satt av 4 millioner kroner til forskning på skrantesyke på villrein under Norges forskningsråd.