Nå kan bedrifter søke om energitilskudd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra og med i dag kan de mest utsatte bedriftene med høy strømintensitet søke om tilskudd gjennom energitilskuddsordningen. Ordningen vil kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter med å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Næringsminister Jan Christian Vestre under pressekonferansen om regjeringens strømtiltak for næringslivet
Fra og med i dag kan de mest utsatte bedriftene søke om støtte gjennom energitilskuddsordningen. Foto: Emil Bremnes, Nærings- og fiskeridepartementet

– Nå har vi åpnet energitilskuddsordningen som vil gi de mest utsatte og strømintensive bedriftene hjelp til å senke strømutgiftene betraktelig gjennom å kartlegge strømforbruket og å investere i energitiltak. I tillegg kommer nå fastprisavtalene i gang etter påtrykk fra regjeringen. Det vil gi økt forutsigbarhet for bedrifter som ønsker det, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen har satt av 2,8 milliarder kroner til energitilskuddsordningen. Fra og med i dag, 24. november, kan bedrifter med minst tre prosent strømintensitet i første halvår 2022 søke energitilskudd fra Enova. Bedrifter som har gjennomført energikartlegging og som ellers tilfredsstiller vilkår i ordningen kan få penger på konto før jul. Søknadsfristen er 11. desember 2022.

– Arbeidet med denne ordningen har vært krevende. Vi har måttet finne vanskelige balanseganger som gjør at de bedriftene som er aller mest utsatt får hjelp, uten at vi overoppheter økonomien. Derfor er jeg glad for å ha fått på plass en god ordning sammen med NHO, LO og Virke og som Stortinget stiller seg bak, sier Vestre.

Bedrifter må ha minst tre prosent strømintensitet i første halvår 2022 for å søke om tilskudd. De som gjennomfører energikartlegging kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022. Bedrifter som i tillegg velger å investere i energitiltak kan få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.

Betydelig potensial for energisparing

Bedrifter som velger å investere i energitiltak, vil i tillegg kunne motta tilskudd til gjennomføring av tiltak på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

– I framtida må vi bruke kraften mer effektivt. Det blir vi ikke minst minnet på i en utfordrende tid med knapphet på energi og tilhørende høye strømpriser. Også næringslivet har potensial til å bruke energi mer effektivt både i bygg og i produksjonsprosesser. Jeg håper at også de som ikke søker om tilskudd, går gjennom energibruken sin med tanke på å finne lønnsomme energitiltak de kan gjennomføre i sin bedrift, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Veiledning og webinar med Enova

Enova har fått i oppdrag å administrere energitilskuddsordningen. På ordningens nettside legges det ut viktig informasjon og veiledning til bedrifter som vil søke om støtte.

– Vi setter pris på at regjeringen gir oss et slikt viktig oppdrag. Vi vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe bedriftene med søknadene sine. Mange bedrifter vil nok ha en del spørsmål om prosessen. Derfor planlegger vi også et eget webinar der vi går gjennom ulike spørsmål som bedriftene måtte ha, sier prosjektleder i Enova, Rune Holmen.

Les hele forskriften på Lovdata: «Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter» og endringsforskrift om viderefakturering av strømforbruk.

I hvilken periode gjelder ordningen?

Tilskuddsperioden i energitilskuddsordningen er 1. oktober 2022 til 31. desember 2022. 


Når åpner ordningen? 

Energitilskuddsordningen åpnet for søknader 24. november 2022. Søknadsfrist er 11. desember 2022.


Hvem kan søke?

Foretak med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022 og som oppfyller øvrige vilkår kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. 

Ordningen er rettet mot foretak som driver næringsvirksomhet, noe som også gjelder mange ideelle organisasjoner. 

Foretakets støtteberettigede strøm- og eventuelt fjernvarmeforbruk må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig elspotpris per kWt for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før. Ordningen er ikke avgrenset til foretakets størrelse, og både store og små bedrifter kan søke om tilskudd så lenge de oppfyller vilkårene. 

Ordningen er ikke avgrenset på næringskoder. Foretak som driver innen petroleumsutvinning, kraftbransjen selv og kraftintensiv virksomhet (med strømforbruk over 100 GWh/år) er avgrenset fra å kunne motta tilskudd under ordningen. Det samme gjelder bedrifter som er støtteberettiget under andre statlige strømstøtteordninger, som ordningen for landbruket, veksthus og vanningslag, ordningen for frivillige lag og organisasjoner, eller ordningen for husholdninger og boligselskap. Foretak som mottar støtte fra ordningen for å avhjelpe Merkur-butikker i møte med høye strømpriser i perioden september til desember 2022, jf. Innst. 34 S (2022-2023) er heller ikke omfattet av energitilskuddsordningen.


Hvordan regnes strømintensitet?

Strømintensitet regnes som strøm- og eventuelt fjernvarmekostnaders andel av bedriftens ordinære omsetning. Beregningsperioden er satt til første halvår av 2022. Bedriftens strøm- og eventuelt fjernvarmekostnader i første halvår 2022 må utgjøre minst 3 prosent av bedriftens omsetning i første halvår 2022 for at den skal omfattes av ordningen. Strøm- og fjernvarmekostnader er definert som samlede kostnader knyttet til strøm- og eventuelt fjernvarmeforbruk og nettleie over perioden, eksklusive merverdiavgift. Omsetning er definert som inntekter fra salg av varer og tjenester fra ordinær virksomhet.


Utbytte

Bedrifter som mottar tilskudd, vil være avgrenset fra å betale ut utbytte i 2023. Bedrifter som får tilskudd under ordningen og som betaler ut utbytte, vil måtte betale tilbake mottatt tilskudd.


Hva kan foretakene få støtte til?

Bedrifter kan søke om å få dekket deler av strømregningen og om å få dekke deler av investeringskostnaden ved energitiltak. 

Dersom bedriften gjennomfører energikartlegging vil den kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022.

Dersom bedriften i tillegg velger å investere i energitiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022.  I tillegg vil da bedriften få tilskudd på inntil 50 prosent av investeringskostnaden for energitiltaket/-ene. 


Hvor mye støtte kan bedriften få?

Hvert foretak eller konsern kan motta maksimalt 5 millioner kroner i samlet tilskudd under ordningen (det vil si samlet tilskudd til både dekning av strømkostnader og tilskudd til energitiltak). Dersom foretaket er del av et konsern, kan konsernet samlet få maksimalt 5 millioner kroner. Det vil maksimalt gis tilskudd på 3,5 millioner kroner for den delen av ordningen som skal dekke strømkostnader. Dette makstaket gjelder uavhengig av om bedriften gjennomfører energikartlegging og søker om å få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWt, eller om bedriften også investerer i energitiltak og søker om å få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre/kWt.


Energitilskuddsordningen har blitt beskrevet som en rammestyrt ordning. Hva betyr dette?

At energitilskuddsordningen er rammestyrt betyr at utbetalinger fra ordningen avgrenses til den budsjettmessige bevilgningen av midler til ordningen. Det er bevilget samlet 2,8 milliarder kroner til ordningen. Dersom samlet beregnet tilskudd i tråd med tilskuddsmodellen for ordningen overstiger dette beløpet, må tilskudd avkortes slik at samlet utbetalt tilskudd ikke overstiger den budsjettmessige bevilgningen. Man vil først vite om det blir behov for avkorting etter søknadsfristens utløp. Hvordan avkorting eventuelt vil skje er nærmere beskrevet i § 5-2 i forskriften for ordningen.


Krav til kontroll av revisor eller autorisert regnskapsfører

For foretak som søker om tilskudd under energitilskuddsordningen skal revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefte innhold i søknaden. Se veiledning her.

Les mer om vilkår og hvilke tiltak bedriften kan søke om tilskudd for på energitilskuddsordningen.no

16. september la regjeringen fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode. Ordningene vil kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.

Pakken består av fire tiltak:

1 Bedre fastprisavtaler

Regjeringen har varslet endringer i skattereglene som skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Forslagene legges frem for Stortinget med sikte på ikrafttredelse fra nyttår.

Les mer om fastprisavtaler her


2 Energitilskuddsordning

Regjeringen har etablert en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak

Gå til energitilskuddsordningen.no


3 Lånegarantiordning

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene. Dette er en midlertidig ordning som vil forvaltes av Eksfin. 

Les mer om lånegarantiordningen på eksfin.no


4 Raskere utbygging av fornybar energi

Regjeringen vil også få fortgang i utbyggingen av fornybar kraft. Både vindkraft, solenergi, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og ikke minst raskere utbygging av kraftnettet er noe av det regjeringen jobber med.